Publisert 19.06.2019
Detaljregulering for del av gnr. 109 bnr. 8 Nærheim - utsnitt plankart vedteken plan

Kommunestyret har vedteke detaljregulering for gnr. 109 bnr. 8 Nærheim i Nærvika i Førdefjorden.

Publisert 12.06.2019
Sommarles 2019

Det vert Sommarles på biblioteket for alle frå 1. til 7.trinn i år og

Publisert 07.06.2019
Bringebærstien.png

 

Kartverket har oppretta namnesak for eit bruksnamn i Askvoll kommune og ber kommunen legge saka ut på høyring. Høyringsfrist er 1. juli 2019.

 

Publisert 07.05.2019
TiTur Dalsfjorden 2019 1

 

Publisert 07.05.2019
Villrein

Sogn og Fjordane vilreinnemnd har fastsett fellingskvote for villrein 2019.

 

Publisert 15.04.2019
Nykshytta ferdigmontert 1

 

 

Publisert 11.04.2019
Grøfting 1

Nytt i år er at alle søknader skal leverast digitalt. 
 

 

Publisert 04.04.2019
Steingardar i kulturlandskap

 

Askvoll kommunestyre vedtok i møte 27.03.2019 at framlegg til Kulturminneplan for Askvoll 2019-2023 skal leggast ut til offentleg ettersyn.

 

 

Publisert 01.04.2019
Rydding marint avfall - foto Fjordkysten friluftsråd 1

Fjordkysten friluftsråd søkjer ein prosjektkoordinator og ein ryddekontakt opp mot arbeidet med marin forsøpling, og har sommarjobbar i samband med friluftsskule

 

Publisert 19.03.2019
Val.jpg

Alle parti og grupper som ønskjer å stille til kommunestyrevalet, må levere listeframlegg til kommunen dei ønskjer å stille til val i.

 

 

Publisert 15.03.2019
Bringebærstien.png

 

Etter førespurnad frå ein grunneigaren reiste Askvoll kommune namnesak for gardsnamnet Gjerdvika med avleidde namn for å få avklart rett skrivemåte før det vart teke i bruk som adressetilleggsnamn. Saka har vore på lokal høyring, der kommunen kunngjorde saka. Ho har deretter vore til tilråding hjå Stadnamntenesten. Kartverket har no gjort følgjande vedtak i namnesaka.

Publisert 14.03.2019
Nytt nummer legevakt

Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer å prøve ut ein ny modell for å organiere legevakt i små og mellomstore kommunar. For å måle effekten av den nye oranigseringa treng forskarane i prosjektet informasjon om innbyggarane som bruker legevakt- og ambulanse teneste.

 

 

Publisert 05.03.2019
Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen.

Askvoll kommune har to tilskotsordningar for kultur: kulturmidlar og Ung i Askvoll-midlar.

Publisert 01.03.2019
Kos eller kamp

Frå 1. mars 2019 kan du levere søknad om produksjonstilskot i jordbruket.

Publisert 28.02.2019
Alden med skydott kring toppen

Eigedomsskattelistene for 2019 ligg ute til offentleg ettersyn i 3 veker på rådhuset i Askvoll og på kommunen sine heimesider

Publisert 08.02.2019
Hender og datamaskin 1

Vil du sjekke fakturaene dine i Askvoll kommune? Du kan no som innbyggar enkelt få innsyn i eigne fakturaer. I tillegg er det mogleg å søke om betalingsutsetting

 

Publisert 07.02.2019
Hovudinngangen til Askvollheimen

STENGING AV INNKØYRSLE

Publisert 01.02.2019
Bringebærstien.png

I samband med adresseprosjektet i Askvoll reiste Kartverket namnesak for gardsnamna Hærland/Herland og Hellersøyna/Hillersøy med avleidde namn for å få avklart rett skrivemåte før dei vert tekne i bruk i adressenamn. Saka har vore på lokal høyring, der kommunen kunngjorde saka. Ho har deretter vore til tilråding hjå Stadnamntenesten. Kartverket har no gjort følgjande vedtak i namnesaka.

 

Publisert 01.02.2019
Bringebærstien.png

I samband med adresseprosjektet i Askvoll reiste Kartverket namnesak for gardsnamna Folvåg/Follevåg og Dorhella/Dørhella med avleidde namn for å få avklart rett skrivemåte før dei vert tekne i bruk i adressenamn. Saka har vore på lokal høyring, der kommunen kunngjorde saka. Ho har deretter vore til tilråding hjå Stadnamntenesten. Kartverket har no gjort følgjande vedtak i namnesaka.

 

 

Publisert 23.01.2019
Næringstun - inngang

Askvoll kommune har i samarbeid med lokalt næringsliv lagt til rette for at gründerar som ynskjer å realisere sin verksemdsidé no får tilgang til svært rimelege og sentrale kontorlokale. Allereie etablerte verksemder har òg mogleik til å leige lokale.

 

 

Publisert 15.01.2019
Kjeringeholmen kart 1

Firda Sjøfarmer AS søkjer om permanent løyve ved Kjeringeholmen i Askvoll kommune. Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 14.01.19 – 11.02.19.

Publisert 05.11.2018
digital postkasse illustrasjonsfoto 1

 

Publisert 22.10.2018
Barn i leik

Ungdom i vidaregåande opplæring har ei fråværsgrense på 10 %.   Eleven kan få legeattest på fråværet dersom fråværet skuldast sjukdom og fråværet er høgre enn 10 %.

Fann du det du leitte etter?