Finn viktig informasjon om:

 
Publisert 30.06.2022
Bilete av rekkebustader med asfaltert gangveg i forgrunnen og skogkledd ås i bakgrunnen.

 Dei nye omsorgsbustadane i prestemarka har etter namnekonkurranse fått namnet Markatunet.

Publisert 29.06.2022

Om alt går som planlagt vil Askvoll bibliotek opne opp att innan midten av august i mellombelse lokale - i første etasje i "Bankbygget", Askvollvegen 425.

Publisert 24.06.2022


I samsvar med plan- og bygningslova med § 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 - privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er hovudsakleg gnr. 56 bnr. 11 ved Herland på Atløy. Tiltakshavar for planarbeidet er Atløy Invest AS v/Thomas Lervåg. Frist for å kome med innspel er 15.08.2022.

Publisert 24.06.2022


I samsvar med plan- og bygningslova § 11-14 vert framlegg til handlingsprogram til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2023 lagt ut til offentleg ettersyn slik den ligg føre i perioden 20 juni - 20 september. 

Publisert 24.06.2022

Stolpejakten er eit lågterskel aktivitetstilbod som passar for alle og som er gratis å vere med på. 

Publisert 24.06.2022


I samsvar med plan- og bygningslova med § 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 - privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er del av gnr. 56 bnr. 6 m.fl. Tiltakshavar for planarbeidet er Magne Helge Nordheim. Frist for å kome med innspel er 15.08.2022.

Publisert 23.06.2022


Framlegg til detaljregulering for gnr. 23 bnr. 76 m.fl. i Prestemarka er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 23.06.2022 - 25.08.2022.

Publisert 20.06.2022
Bilete av dame som held rødt pass

Mobilt pass– og ID-kontor (passbuss) er ein bil som køyrar mellom ulike stoppesteder over heile Noreg. Bilen har utstyr som gjer at du kan søkje om pass og nasjonalt ID-kort.

Publisert 17.06.2022
To hjortar på grønt og frodig beite

Kommunar som opplever interesse- og arealbrukskonfliktar knytt til tette hjortebestander, kan søkje Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/2023.

Publisert 02.06.2022
Bilde av et rødt alarmlys

Sivilforsvaret vil teste flyalarm i Noreg onsdag 8. juni klokka 12.00 

Publisert 11.05.2022
Oppslag som viser påminning om søknadsfrist

Kulturskulen har frist for påmelding 29.mai.

Publisert 29.04.2022

 

Bli med og bli kjent med 10 nye toppar og turmål i vakre Dalsfjorden.

Publisert 28.04.2022

Frå søndag 1. mai er det slutt på ambulansebåt i Askvoll. For Atløy vert det beredskapsferje på strekninga Askvoll - Gjervik som transporterer ambulanse til og frå øysamfunnet.

Publisert 21.04.2022

 

20. april går startskotet for Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022. Undersøkinga vil gje Askvoll kommune ny og unik lokalkunnskap om korleis innbyggjarane våre har det. Resultata frå undersøkinga vil bli viktige verktøy i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø.

 

Publisert 31.03.2022
Bilete av ein skorstein


Askvoll kommunestyre vedtok 28.02.2022 tiltak for hente inn opparbeidd etterslep på planlagt og gjennomført feiing av skorsteinspiper i kommunen. 


 

Publisert 31.03.2022
Kart over dei tre bruene med redusert seglingshøgd

Dei neste par månadene blir det vedlikehaldsarbeid på tre bruer på Værlandet. Alle båtar må vere obs på at det i periodar kan bli redusert seglingshøgd under bruene.

Publisert 17.03.2022

19. mars er det den store vårryddedagen, ein nasjonal ryddedugnad for å gjere naturen fri for eigarlaust avfall som har kome på avvegar.
 

Publisert 10.03.2022

Tirdag 22.03.22 kl.14.00 starter vi opp med utetrim. 

 

 

 

 

Publisert 09.03.2022
Bilete av nøkkelknippe med to nøklar og hus

Overveldande respons etter utsending av SMS/e-post for kartlegging av ledig husvære

Publisert 08.03.2022

Hugs å gi beskjed til 110 Vest når du brenner bål!

Publisert 23.02.2022
Pose frå Kystlotteriet som viser QR koden

Kystlotteriet bytter ut papirlodd med elektroniske lodd. Frå 2022 får sekkane til Kystlotteriet ein QR-kode som erstattar fysiske lodd, og du registrerar loddet ditt på nett. 

 

 

Publisert 18.02.2022

Askvoll kommune har fått midlar frå Vestland fylkeskommune som skal støtte lokale organisasjonar som ønskjer å prøve ut aktivitetskonseptet Stolpejakten.

Publisert 17.02.2022
Øylandskap med slette med eit gjerde og ei grind, og fjell og blå himmel i bakgrunnen.

Askvoll kommune inviterer ungdom og unge vaksne i Værlandet og Bulandet til samling i Værlandet Ungdomshus laurdag 19. februar kl. 14.00 - 17.00.