Offentleg høyring - Revisjon av kulturminneplan

Askvoll kommunestyre vedtok 19. juni å legge revisjon av kulturminneplan ut på høyring. 

Ny brannbil til Atløy depot

Brannsjefen gratulerer Atløy depot med ny brann og redningsbil!  

Møte i kommunestyret og komiteane 19.06.2024

Det blir møte i kommunestyret og komiteane onsdag 19.06.2024

Ekstra høyring - val av meddommarar til jordskifteretten

Kandidat til jordskifteretten for perioden 2025-2028

Biblioteket er stengt 21. juni - 5. august 2024

Siste opningsdag på Askvoll bibliotek før sommaren vert  torsdag 20. juni.

Leidningsbrot på vassleidning ved Askvoll- og Holmedal vassverk

Det er brot på hovudvassleidning ved Askvoll- og Holmedal vassverk på Helle. 

Tinging av skogbruksplan

Kommunen har i samarbeid med skogeigarlaga og AT Skog sendt ut tilbod til skogeigarar om å tinge ny oppdatert skogbruksplan med miljøregistering slik at eigedomen blir sertifisert til å omsette tømmer.   Tingingsfrist 25. juni 2024.

Biologar på feltarbeid i elvar i Askvoll kommune

Kommunen samarbeider med andre kommunar i vassområdet, fylkeskommunen og Statsforvaltaren om å undersøke fleire elvar. Undersøkingane vil gje svar på kva for miljøtilstand vassførekomstane våre har og gje ein peikepinn på eventuell ureining. 

Anbodskonkurranse for vintervedlikehald av kommunale vegar

Askvoll kommune inviterer til ope anbodskonkurranse for rammeavtale med ein eller fleire leverandørar for vintervedlikehald av kommunale vegar i Askvoll kommune. Tilbodsfrist 10.06.2024

Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2024.