Publisert 08.11.2018
Frå prestehagen mot Askvollheimen

 

Helse- og omsorgsetaten har ledige stillingar som:

Publisert 05.11.2018
digital postkasse illustrasjonsfoto 1

 

Publisert 22.10.2018
Barn i leik

Ungdom i vidaregåande opplæring har ei fråværsgrense på 10 %.   Eleven kan få legeattest på fråværet dersom fråværet skuldast sjukdom og fråværet er høgre enn 10 %.

Publisert 19.10.2018
gjødselspreiing  1

 

Publisert 18.10.2018
Vaksinasjon

Vaksinasjon mot sesonginfluensa onsdag 24.10. og torsdag 25.10. mellom kl 09.00 og 15.00 ved Legekontoret.  Du kan og få vaksine mot lungebetennelse.  Det er ikkje naudsynt med timebestilling.

Publisert 21.09.2018
Bassenget ved Askvoll skule

Helsebading startar måndag 29. oktober ved Askvoll skule.

Publisert 20.09.2018
ThankYou 1

To samanfallande beredskapshendingar, uavhengig frå kvarandre, kravde ekstra innsats frå både lokale og tverrkommunale tenester natt til 20.september 2018

Publisert 14.09.2018
NAV logo 1

 

Det blir frå 24.09.18 nye opningstider ved NAV Askvoll

 

Publisert 04.09.2018
Kart planomriss Askvollheimen 2018 1

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er del av gbnr. 23/1 mfl. i Askvoll. Tiltakshavar for planarbeidet er Askvoll kommune.


 

Publisert 27.08.2018
Kolle og kalv

 

I Askvoll er det, i år som tidlegare, berre fallvilt/sjuke dyr som er 1 år eller eldre det skal takast ut CWD-prøver av. Dette gjeld hjortevilt som er skada, påkøyrt, utsett for ulykke, eller dyr som ein observerer som er sjuke/daude.  Dette gjeld heile året i alle kommunar, også under ordinær jakta.

Publisert 09.08.2018
visma-flyt-skule

Denne hausten tar vi i bruk eit nytt digitalt system for skuleadministrasjon, Visma flyt skole (VFS).
Alle foreldre/føresette har ansvar for å redigere og oppdatere kontaktinformasjonen, slik at skulane har tilgang til dei rette opplysningane. Dei som enno ikkje gjort det, bør gjere dette så fort som mogleg. Kvar skule kjem til å gje meir infomasjon når skulane er i gang med det nye skuleåret.

 

 

Publisert 16.07.2018
Varsling24_logo 1

Askvoll kommune nyttar varslingssystemet Varsling24 til å sende ut viktig informasjon til innbyggjarar i samband med hendingar som til dømes stenging av kommunal vassforsyning, kokevarsling for drikkevatn, stengte vegar, evakuering og andre situasjonar som krev rask informasjon.

Varslingar vert sende på SMS til mobiltelefon, som talemelding til fasttelefon og e-post.

 

Publisert 21.06.2018
Opning av klatreparken 2

Kommunestyret vedtok i møte 20.juni å legge utkast til handlingsprogram 2019 i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ute på høyring i perioden 1.juli – 15.september.

Publisert 21.06.2018
Slåtten er ferdig og avlinga er komt i plast

 

Tørke har ført til redusert avling på førsteslåtten mange stader, men mykje kan rette seg med ein god andre/tredje slått.

Publisert 14.06.2018
Hovudinngangen til Askvollheimen

STENGING AV INNKØYRSLE

 

Publisert 13.06.2018
Vinnerar av kulturminnekonkuransen 1

 

På kommunestyremøte 30. mai vart dei sju bidraga til konkurransen om beste kulturminne kåra.

 

Publisert 11.05.2018
Sørvisskyss

 

Serviceskyssen går til Askvoll og kostar kr. 30,- ein veg uansett køyrelengde.  Ring Askvoll Taxi for tinging plass før kl. 15.00 dagen før turen skal gå.  Askvoll taxi tlf. 57 73 06 66

Publisert 02.05.2018
ørn

Spekulerar du på utviklingsmogelegheitene til produkta du tilbyr, eller marknaden du orienterar deg i?
Ser du allereie potensielle mogelegheiter for eksisterande eller nye produkt / tenester, men tek deg ikkje tid til å tenke tanken heilt ut?

Treng du hjelp til å utvikle organisasjonen?                             

Ynskjer du nokon å diskutere med?

Publisert 23.04.2018
Flotte haustfargar på stien til Skylefjell i Stongfjorden

Perioden for bandtvang i Askvoll er 1. april til 1. november

Publisert 13.03.2018
Geita fyr.JPG

Askvoll kommune innbyr med dette til ein konkurranse der elevane på 6. til 10. trinn ved alle skulane i kommunen vert inviterte til å delta. Konkurransen går ut på å lage den beste videoen om eit eller fleire kulturminne som finst innanfor Askvoll kommune sine grenser 

Fann du det du leitte etter?