Publisert 23.04.2018
Flotte haustfargar på stien til Skylefjell i Stongfjorden

Perioden for bandtvang i Askvoll er 1. april til 1. november

Publisert 20.04.2018
Møteicon2 (3).png


Askvoll kommunestyre held møte onsdag 25. april i Storstova - Askvollheimen.

Publisert 19.04.2018
Bilde utsprenging og utmudring 190418 - Værøy hamn

Fylkesmannen har 17.04.18 gjeve Askvoll kommune løyve etter forurensingsregelverket til sprenging og utmudring i innseglinga inn til Værøy hamn.

Publisert 11.04.2018
Steingrøft

Askvoll kommune har i 2018 fått tildelt kr. 260.000 i SMIL-midlar.  Føretak som eig eller leiger ein landbrukseigedom kan søkje, dersom det foregår ein tilskotsberettinga produksjon på eigedomen. Søkjar må og vere registrert i einingsregisteret. 

Publisert 01.03.2018
Fjelltur Smørkletten

 

No kan du søkje tilskot til kultur- og ungdomsaktivitetar. Søknadsfristen er 1. mai 2018

 

Publisert 09.04.2018
Bilde marint herrelaust søppel

Den nasjonale strandryddedagen er i år laurdag 5. mai.

 

Publisert 27.03.2018
Drenering

 

Publisert 23.03.2018
Bilete frå Torgunn - Eimind.jpg

Askvoll kommune har følgjande ledige stillingar:

 

Publisert 23.03.2018
Graving Askvoll sentrum

Askvoll kommune vurderer å søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband

Publisert 16.03.2018
Detaljregulering Nerheim - skjermbilde

Framlegg til detaljregulering for del av gnr. 109 bnr. 8 Nærheim er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 16.03.18 - 27.04.18.

Publisert 16.03.2018
Rådhuset på Røyset

Framlegg til detaljregulering for gnr. 21 bnr. 78 m.fl. på Røyset er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 16.03.18 - 27.04.18.

Publisert 13.03.2018
Geita fyr.JPG

Askvoll kommune innbyr med dette til ein konkurranse der elevane på 6. til 10. trinn ved alle skulane i kommunen vert inviterte til å delta. Konkurransen går ut på å lage den beste videoen om eit eller fleire kulturminne som finst innanfor Askvoll kommune sine grenser 

Publisert 27.02.2018
Pengar

Skattesetelen vert sendt ut innan 1. mars. Du vil motta eigedomsskattesetelen i din digitale postkasse. Dersom du har reservert deg vert den sendt per post.

Publisert 22.02.2018
Askvoll skukle 1

Onsdag 14. februar vart siste byggjesteg ved Askvoll skule offisielt opna og klar til bruk. Ordførar Ole Andre Klausen klipte snora, elevar underheldt, og gode bollar og marsipankaker vart servert. Vi er veldig godt fornøgde med det nye skulebygget, og takkar alle innvolverte partar for godt samarbeid!

Publisert 19.02.2018
Bringebærstien.png

Utkast til nummerering av dei siste 4 adresseparsellane vert med dette lagt ut på høyring 

Publisert 07.02.2018
Helsehuset i Askvoll

Kontakt med legekontoret må skje via link på kommunen sine heimesider, telefon eller oppmøte.   Kontakt med helsestasjon, fysioterapi og psykiatrisk sjukepleiar må skje ved telefon eller oppmøte.

Publisert 01.02.2018
Hjort.jpg

Under hjortejakta i 2017 vart det i Askvoll kommune felt 516 hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 81,3 prosent av tildelt løyve.

Publisert 24.01.2018
Dagsturhytte.jpg

Det endelege namnet på dagsturhytta ved Nyksvatnet i Holmedal blir Nykshytta.

Publisert 24.01.2018
Drenering

Askvoll kommune har fått tildelt heile kr. 420.000  i tilskot til drenering av jordbruksareal i 2018 og er den kommunen som har fått største løyving i fylket.

Publisert 15.01.2018
Holmedal Bygdehus.jpg

 Vi minner om at fristen for å søkje om tilskot til kulturbygg er 31. mars.

Publisert 14.01.2018
Bringebærstien.png

Utkast til nummerering av 8 adresseparsellar vert med dette lagt ut på høyring 

Publisert 18.12.2017
Mineralstrategi.PNG

Askvoll og Naustdal kommune legg med dette framlegg til kommunal Mineralstrategi ut til høyring og offentleg ettersyn

Publisert 15.12.2017
Klatreparken på Øyra

I kommunestyret den 13.12.2017 vart kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021 endeleg vedtatt jf. KOM-sak 087/17.

Publisert 28.11.2017
Askvoll sentrum

Som kjent er HAFS Utvikling AS under avvikling, og vil ikkje lenger kunne handsame søknadar til næringsfondet for Askvoll kommune. Søkjarar eller bedrifter heimehøyrande i Askvoll skal i overgangsfasen sende alle nye søknadar til Askvoll kommune ved ass. rådmann Tova Kjæmpenes. Søknader som er innsendt til HAFS Utvikling etter 02.11.2017 er oversendt den kommunen søkjar er heimehøyrande i for handsaming.

 

Fann du det du leitte etter?