Publisert 13.12.2019

 

Stig Halsøy Leknesund er tilsett som ny fastlege i Askvoll.  Han startar 01.03.20.

Publisert 13.12.2019

 

 

Publisert 28.11.2019

 

Publisert 12.11.2019
Vinterkveld

 

Askvoll kommune søkjer assistentar til brukarar i Bu- og miljøtenesta frå snarast.

 

Publisert 12.11.2019
Bilete dagsturhytta

Sei di meining om vatnet vårt

Korleis står det til med vatnet der du bor, og korleis kan vi ta betre vare på det? No kan alle som vil kome med innspel om korleis vi bør forvalte vatnet.

Publisert 27.10.2019
Vakker dag i mars

  

Askvoll kommunestyre har vedtatt å starte opp eit prosjekt om kartlegging og verdsetjing av friluftsområder i kommunen.

 

Publisert 07.10.2019
Teater på Kyrkjebakken 12. og 13.aug. 2011, kl 21:30

 

Publisert 25.09.2019
Steingardar i kulturlandskap

 Askvoll kommunestyre vedtok i møte 18.09.2019 Kulturminneplanen for Askvoll kommune 2019-2023 (PDF, 3 MB).

 

Publisert 25.09.2019

 

Det vart i kommunestyret vedteke å flytte stillinga i ekspedisjonen over til andre einingar frå og med 1.10.2019.

 

Det betyr at det frå og med måndag 30.9.2019 ikkje lenger kjem til å vere ein fysisk person i ekspedisjonen når du kjem inn på rådhuset.

Publisert 23.08.2019

 

 

Publisert 22.08.2019

Ynskjer du å være støtte-/ treningskontakt?

 

 

 

Publisert 23.07.2019

 

 

 

Publisert 16.07.2019

Frå 1. juli 2019 har alle verksemder som yter helse- og omsorgstenester plikt til å varsle alvorlege hendingar til Statens helsetilsyn.  Pasientar, brukarar og næraste pårørande får frå samme tidspunkt ein rett til å varsle slike hendingar til Helsetilsynet.

Publisert 07.06.2019

 

Kartverket har oppretta namnesak for eit bruksnamn i Askvoll kommune og ber kommunen legge saka ut på høyring. Høyringsfrist er 1. juli 2019.

 

Publisert 07.05.2019

Sogn og Fjordane vilreinnemnd har fastsett fellingskvote for villrein 2019.

 

Publisert 15.04.2019

 

 

Publisert 11.04.2019

Nytt i år er at alle søknader skal leverast digitalt. 
 

 

Publisert 15.03.2019

 

Etter førespurnad frå ein grunneigaren reiste Askvoll kommune namnesak for gardsnamnet Gjerdvika med avleidde namn for å få avklart rett skrivemåte før det vart teke i bruk som adressetilleggsnamn. Saka har vore på lokal høyring, der kommunen kunngjorde saka. Ho har deretter vore til tilråding hjå Stadnamntenesten. Kartverket har no gjort følgjande vedtak i namnesaka.

Publisert 14.03.2019

Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer å prøve ut ein ny modell for å organiere legevakt i små og mellomstore kommunar. For å måle effekten av den nye oranigseringa treng forskarane i prosjektet informasjon om innbyggarane som bruker legevakt- og ambulanse teneste.

 

 

Publisert 28.02.2019
Alden.

Eigedomsskattelistene for 2019 ligg ute til offentleg ettersyn i 3 veker på rådhuset i Askvoll og på kommunen sine heimesider

Publisert 07.02.2019

STENGING AV INNKØYRSLE

Publisert 01.02.2019

I samband med adresseprosjektet i Askvoll reiste Kartverket namnesak for gardsnamna Hærland/Herland og Hellersøyna/Hillersøy med avleidde namn for å få avklart rett skrivemåte før dei vert tekne i bruk i adressenamn. Saka har vore på lokal høyring, der kommunen kunngjorde saka. Ho har deretter vore til tilråding hjå Stadnamntenesten. Kartverket har no gjort følgjande vedtak i namnesaka.