Publisert 21.02.2019
Møteicon2 (3).png

Formannskapet, kommunestyret og komitéane held møte onsdag 27. februar.

Publisert 29.01.2019
Hand i hand

 

Søk barnehageplass innan 1. mars 2019.  Dette gjeld også dersom du ønskjer auka/redusert plass.

Publisert 08.02.2019
Hender og datamaskin 1

Vil du sjekke fakturaene dine i Askvoll kommune? Du kan no som innbyggar enkelt få innsyn i eigne fakturaer. I tillegg er det mogleg å søke om betalingsutsetting

 

Publisert 08.02.2019
Døme på husnummerskilt

 

Alle i kommunen har no fått tildelt vegadresse og husnummer. Dei som ynskjer det kan bestille nummerskilt til huset innan 1. april

Publisert 07.02.2019
Hovudinngangen til Askvollheimen

STENGING AV INNKØYRSLE

Publisert 04.02.2019
Frå prestehagen mot Askvollheimen

 

Helse- og omsorgsetaten har fylgjande stillingar ledige:

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 01.02.2019
Bringebærstien.png

I samband med adresseprosjektet i Askvoll reiste Kartverket namnesak for gardsnamna Hærland/Herland og Hellersøyna/Hillersøy med avleidde namn for å få avklart rett skrivemåte før dei vert tekne i bruk i adressenamn. Saka har vore på lokal høyring, der kommunen kunngjorde saka. Ho har deretter vore til tilråding hjå Stadnamntenesten. Kartverket har no gjort følgjande vedtak i namnesaka.

 

Publisert 01.02.2019
Bringebærstien.png

I samband med adresseprosjektet i Askvoll reiste Kartverket namnesak for gardsnamna Folvåg/Follevåg og Dorhella/Dørhella med avleidde namn for å få avklart rett skrivemåte før dei vert tekne i bruk i adressenamn. Saka har vore på lokal høyring, der kommunen kunngjorde saka. Ho har deretter vore til tilråding hjå Stadnamntenesten. Kartverket har no gjort følgjande vedtak i namnesaka.

 

 

Publisert 23.01.2019
Næringstun - inngang

Askvoll kommune har i samarbeid med lokalt næringsliv lagt til rette for at gründerar som ynskjer å realisere sin verksemdsidé no får tilgang til svært rimelege og sentrale kontorlokale. Allereie etablerte verksemder har òg mogleik til å leige lokale.

 

 

Publisert 22.01.2019
Vallogo

I år er det kommunestyre- og fylkestingsval. Alle parti og gruppar som ønskjer å stille til val, må levere listeframlegg til valstyret i kommunen dei ønskjer å stille til val i

Publisert 15.01.2019
Kjeringeholmen kart 1

Firda Sjøfarmer AS søkjer om permanent løyve ved Kjeringeholmen i Askvoll kommune. Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 14.01.19 – 11.02.19.

Publisert 05.11.2018
digital postkasse illustrasjonsfoto 1

 

Publisert 22.10.2018
Barn i leik

Ungdom i vidaregåande opplæring har ei fråværsgrense på 10 %.   Eleven kan få legeattest på fråværet dersom fråværet skuldast sjukdom og fråværet er høgre enn 10 %.

Publisert 19.10.2018
gjødselspreiing  1

 

Publisert 04.09.2018
Kart planomriss Askvollheimen 2018 1

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er del av gbnr. 23/1 mfl. i Askvoll. Tiltakshavar for planarbeidet er Askvoll kommune.


 

Publisert 09.08.2018
visma-flyt-skule

Denne hausten tar vi i bruk eit nytt digitalt system for skuleadministrasjon, Visma flyt skole (VFS).
Alle foreldre/føresette har ansvar for å redigere og oppdatere kontaktinformasjonen, slik at skulane har tilgang til dei rette opplysningane. Dei som enno ikkje gjort det, bør gjere dette så fort som mogleg. Kvar skule kjem til å gje meir infomasjon når skulane er i gang med det nye skuleåret.

 

 

Publisert 02.05.2018
ørn

Spekulerar du på utviklingsmogelegheitene til produkta du tilbyr, eller marknaden du orienterar deg i?
Ser du allereie potensielle mogelegheiter for eksisterande eller nye produkt / tenester, men tek deg ikkje tid til å tenke tanken heilt ut?

Treng du hjelp til å utvikle organisasjonen?                             

Ynskjer du nokon å diskutere med?

Publisert 13.03.2018
Geita fyr.JPG

Askvoll kommune innbyr med dette til ein konkurranse der elevane på 6. til 10. trinn ved alle skulane i kommunen vert inviterte til å delta. Konkurransen går ut på å lage den beste videoen om eit eller fleire kulturminne som finst innanfor Askvoll kommune sine grenser 

Publisert 27.02.2018
Pengar

Skattesetelen vert sendt ut innan 1. mars. Du vil motta eigedomsskattesetelen i din digitale postkasse. Dersom du har reservert deg vert den sendt per post.

Publisert 22.02.2018
Askvoll skukle 1

Onsdag 14. februar vart siste byggjesteg ved Askvoll skule offisielt opna og klar til bruk. Ordførar Ole Andre Klausen klipte snora, elevar underheldt, og gode bollar og marsipankaker vart servert. Vi er veldig godt fornøgde med det nye skulebygget, og takkar alle innvolverte partar for godt samarbeid!

Publisert 19.02.2018
Bringebærstien.png

Utkast til nummerering av dei siste 4 adresseparsellane vert med dette lagt ut på høyring 

Publisert 07.02.2018
Helsehuset i Askvoll

Kontakt med legekontoret må skje via link på kommunen sine heimesider, telefon eller oppmøte.   Kontakt med helsestasjon, fysioterapi og psykiatrisk sjukepleiar må skje ved telefon eller oppmøte.

Publisert 01.02.2018
Hjort.jpg

Under hjortejakta i 2017 vart det i Askvoll kommune felt 516 hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 81,3 prosent av tildelt løyve.

Fann du det du leitte etter?