Personvernerklæring

Vi samlar inn og behandlar personopplysingar vi treng for å utføre lovpålagte oppgåver, andre typar tenester og for å handtere førespurnader. For slik behandling skal det vere ei eige personvernerklæring. Den skal gje informasjon om korleis og kvifor vi samlar inn og brukar personopplysingar og om dei rettane du har når vi gjer det.