Finn viktig informasjon om:

 

Detaljregulering for FV609 Heilevang – vedteken plan

Kommunestyra i Askvoll og Sunnfjord har vedteke detaljregulering for FV609 Heilevang.

I samsvar med plan- og bygningslova §12-12 har kommunestyret i Askvoll (24.05.22, sak KOM 030/22) og kommunestyret i Sunnfjord (25.05.22, sak KOM 061/22) vedteke detaljregulering for FV609 Heilevang. Reguleringsplanen omfattar areal i kommunane Askvoll og Sunnfjord, og kvar kommune har gjort vedtak for den delen av reguleringsplanen som ligg i eigen kommune.
Sjå vedtaket til kommunestyret i Askvoll
Sjå vedtaket til kommunestyret i Sunnfjord

 

Føremålet med planen er å legge til rette for skredsikring i form av tunnel på fv. 609, på strekninga mellom Heilevang i Sunnfjord kommune og Hestvika i Askvoll kommune. Det vert òg lagt til rette for andre former for skredsikring, deponi, riggområde mm..

 

Klage

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast, jfr. plan- og bygningslova §§12-12 og 1-9 og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå kunngjeringa.
Krav om innløysing eller erstatning etter plan- og bygningslova §§15-2 og 15-3 må vere framsette innan tre år etter kunngjeringa.
Eventuell klage må sendast til Askvoll kommune, pb.174, 6988 Askvoll, eller epost postmottak@askvoll.kommune.no.

 

Vedteken reguleringsplan

Plankart (PDF, 11 MB)
Reguleringsføresegner (PDF, 418 kB)
Planomtale (PDF, 9 MB)
Planomtale vedlegg 13.1   Tekniske teikningar (PDF, 11 MB)
Planomtale vedlegg 13.2   Ingeniørgeologisk rapport med teikningar U101-U115 og V101-V105 (PDF, 16 MB)
Planomtale vedlegg 13.3   Skredvurdering i bratt terreng for permanent veg og midlertidig anleggsarbeid (PDF, 11 MB)
Planomtale vedlegg 13.4   Skredfarevurdering for objekt omfatta av TEK17 (PDF, 12 MB)
Planomtale vedlegg 13.5a Grunnundersøkingsrapport (PDF, 29 MB)
Planomtale vedlegg 13.5b Geoteknisk vurderingsrapport (PDF, 7 MB)
Planomtale vedlegg 13.5c Kvikkleiresone Heilevang (PDF, 6 MB)
Planomtale vedlegg 13.6   3.partskontroll på områdestabilitet Heilevang (PDF, 734 kB)
Planomtale vedlegg 13.7   Støyutgreiing med teikningar X001-003 og X101-103 (PDF, 8 MB)
Planomtale vedlegg 13.8   ROS-analyse (PDF, 2 MB)
Planomtale vedlegg 13.9   ROS-analyse tunnel (PDF, 607 kB)
Planomtale vedlegg 13.10 Silingsrapport alternative veglinjer for fv. 609 Heilevang (PDF, 2 MB)
Planomtale vedlegg 13.11 Naturmangfald (PDF, 440 kB)
Planomtale vedlegg 13.12 Samandrag av innspel (PDF, 205 kB)
Planomtale vedlegg 13.13 Kulturminneregistrering (PDF, 13 MB)
Planomtale vedlegg 13.14 Svar på søknad om fråvik - utforming av busslomme (PDF, 633 kB)
Planomtale vedlegg 13.15 Svar på søknad om fråvik - rekkverk veg 23000 (PDF, 731 kB)
Planomtale vedlegg 13.16 Svar på søknad om fråvik - rekkverk veg 60100 (PDF, 566 kB)
Planomtale vedlegg 13.17 Flom- og vannlinjeberegning Heilevangselva (PDF, 20 MB)
Planomtale vedlegg 13.18 Vurdering av flomfare Hestvika og Rørvika (PDF, 9 MB)

 

Sjå fleire dokument i arkivsaka

Sjå meir informasjon om fylkesvegprosjektet på Vestland fylkeskommune sine nettsider.
Her finn du ma. ein 3D-modell av veganlegget.

Kjersti Sande Tveit

Plan- og miljøvernleiar
Telefon : 57730708
E-post : Send e-post