Offentleg høyring - Forskrift om godtgjersle til folkevalde i Askvoll kommune 2023-2027

Askvoll formannskap vedtok i møte 26.06.2023 å legge ut forslag til forskrift om godtgjersle til folkevalgte i Askvoll kommune på høyring.

Kommune- og fylkestingsvalet 2023: tidlegrøysting

Dersom du ikkje har høve til å røyste på valdagen eller i den ordinære perioden for førehandsrøysting (10. august til 10. september) kan du frå 3. juli til og med 9. august kontakte Askvoll kommune for å avtale tid for å røyste.

Årsmelding og årsrapport 2022

Årsmelding og årsrekneskap for 2022 og Årsrapport for 2022 var handsama i kommunestyret 14.06.2023.

Stor brannfare

Brannvesenet frårådar all bruk av eld i skog, utmark og innmark, inkludert tilrettelagde bålplassar, parkar og grøntområde frå 15. juni 2023.

Mobilt pass- og ID-kontor

17.-18. august og 26-27. oktober 2023 er mobilt passkontor tilbake i Askvoll. 

Frivillige organisasjonar - no kan du søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2023. Denne ordninga skal fremje frivillig aktivitet, gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar hat hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Godkjende vallister til kommunestyrevalet 2023

Valstyret har handsama listeframlegga til kommunestyrevalet 2023 i Askvoll kommune

Stengt veg grunna vegarbeid på Fv. 57 Nistadlia - Holmelid

Grunna vegarbeid på fv 57 ved Nistadlia mellom Førde og Dale blir vegen stengt i periodar. Det blir endring i rutetider for buss mellom Førde og Dale frå 8. mai og fram til vegarbeidet er ferdig.

Kokevarsel for abonnentar ved Kvammen vassverk

Det er påvist bakterie i drikkevatn ved vassverket i Kvammen. 

Utbetringa av fv. 57 - stengetider

Vegarbeidet langs Dalsfjorden er i gang.