Arealdelen

Arealdelen viser korleis areala i kommunen skal brukast eller vernast.

Arealdelen vart vedteken 14.10.2015.

Kommunen har starta arbeidet med å revidere arealdelen. Meir informasjon om planarbeidet finn du her.

Arealdelen består av plankart, planskildring, planføresegner, konsekvensutgreiing og ROS-analyse. Plankart og føresegner seier korleis areala i kommunen skal brukast. I planskildringa er det gjort greie for hovudtrekka i planen, og i konsekvensutgreiinga og ROS-analysen går det fram korleis dei ulike innspela om arealbruk er vurdert. 

Sjå plandokumenta

Det er eitt plankart i arealdelen, men det er laga ulike kartutsnitt for at det skal vere lettare å sjå kva kartet viser.
Plankart (A0) Heile kommunen (PDF, 10 MB)
Plankart (A1) Førdefjorden (PDF, 17 MB)
Plankart (A1) Stongfjorden (PDF, 22 MB)
Plankart (A1) Holmedal (PDF, 16 MB)
Plankart (A1) Askvoll/Atløy (PDF, 22 MB)
Plankart (A1) Bulandet/Værlandet (PDF, 12 MB)
Plankart (A3) Stongfjorden sentrum (PDF, 5 MB)
Plankart (A3) Holmedal sentrum (PDF, 5 MB)
Plankart (A3) Askvoll sentrum (PDF, 5 MB)
Plankart (A3) Herland (PDF, 5 MB)

Planføresegner (PDF, 501 kB)

Planomtale (PDF, 7 MB)

ROS-analyse (PDF, 3 MB)

Konsekvensutgreiinga er eit stort og omfattande dokument, og er difor delt opp i fleire filer
Konsekvensutgreiing (KU) del 1 Innleiing, Førdefjorden krins, Stongfjorden krins (PDF, 20 MB)
Konsekvensutgreiing (KU) del 2 Holmedal krins, Askvoll krins (PDF, 19 MB)
Konsekvensutgreiing (KU) del 3 Atløy krins, Bulandet/Værlandet krins, samla vurdering (PDF, 17 MB)
 

Kjersti Sande Tveit
Plan- og miljøvernleiar
Bygg og eigedom
E-post
Telefon 57 73 07 08