Økonomiplan

Innan utgangen av kvart år skal kommunestyret vedta ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse for påfølgjande budsjettår. Etter kvart år utarbeider kommunen årsrapportar og årsmeldingar.

Budsjettet vert vedteke for eitt år om gangen, medan økonomiplanen viser korleis midlane skal disponerast for den kommande fireårsperioden. Årsbudsjettet skal delast inn i ein drifts- og ein investeringsdel, som skal innehalde ein taldel og ein kommentardel.

Arbeidet med årsbudsjettet tek utgangspunkt i vedteken økonomiplan og startar etter sommarferien. Kommunedirektøren lagar eit budsjettrundskriv til etatane der føresegnene for budsjettarbeidet vert lagt. Etatane kjem med framlegg til budsjett innanfor rammene og gjev signal om behov ut over dette.

Før budsjett og økonomiplan vert vedteke, skal det handsamast i dei folkevalgte organ og innbyggjarane skal få høve til å verte høyrt.

Lenke til økonomiplanen 2024 -2027

Budsjettvedtak i kommunestyret 13.12.2023

Sjå også samleside om Budsjett og rekneskap

Artikkelliste

Nina Haugstad
Økonomisjef
E-post
Telefon 57 73 07 12