Offentleg ettersyn - Søknad om postsmoltanlegg ved Natura, Atløy


Atløy båt & marina søkjer om etablering av landbasert konsesjon for oppdrett av 4 000 tonn postsmolt på Natura, Atløy. Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 08.07.2022 - 26.08.2022.


Atløy, båt & marina søkjer om konsesjon for nyetablering av anlegg på sørsida av Atløy i Askvoll for ein årsproduksjon på 4 000 tonn.

I arealdelen er området sett av til næringsføremål, men det er gjeve dispensasjon frå føremålet i arealdelen 10 mai i 2021 for omsøkte tiltak. 
 

Sjå vedtaket til formannskapet


Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 08.07.2022 - 26.08.2022. Eventuelle merknader og innspel skal vere kommunen i hende seinast 26.08.2022.

Slik sender du innspel

Sjå dokument i saka

Søknadsskjema for akvakultur (PDF, 2 MB)

Sjøkart (PDF, 460 kB)

Plassering av avlaup og inntak (PDF, 556 kB)

Dokumentasjonsvedlegg med konsekvensutgreiing (PDF, 5 MB)

Straummåling (PDF, 3 MB)

Førehandsundersøkelse (PDF, 7 MB)

Kvalitetshandboka (PDF, 2 MB)

Risikovurdering - ytre miljø og rømming (PDF, 228 kB)

Risikovurdering - fiskehelse (PDF, 354 kB)

NVE si vurdering av nytt postsmoltanlegg (PDF, 177 kB)

Oversendingsbrev (PDF, 241 kB)
 

Sjå andre dokument i saka