Samfunnsdel

Samfunnsdelen vart vedteken 14.06.2023. 
Kommuneplanen er saman med økonomiplanen kommunen sitt viktigaste overordna styringsdokument. Planen skal sette retning for utviklinga av Askvoll fram mot 2035.

Samfunnsdelen har fire satsingsområde:


1. Levande bygder og gode nærmiljø
2. Attraktivt næringsliv og god infrastruktur
3. Klima og miljø
4. Kommuneorganisasjonen

Visjon

Trivsel i levande bygder – med rom for eventyr!

Visjonen vår speglar dei grunnleggande verdiane og fellesskapet vi ønskjer at samfunnet vårt skal ha. Vi skal ha takhøgde, slik at kvar enkelt skal kunne trivst og utfalde seg i samspel med andre i bygda. Visjonen skal vere eit samlande uttrykk for den retninga vi ønskjer at utviklinga i Askvoll skal gå i.

Her kan du lese samfunnsdelen. (PDF, 4 MB)

Arve Åsnes
Rådgjevar næring | Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 57 73 07 27
Mobil 41 55 32 75
Kjersti Sande Tveit
Plan- og miljøvernleiar
Bygg og eigedom
E-post
Telefon 57 73 07 08