Utskriving av eigedomsskatt 2023 og fakturering av kommunale avgifter

Med heimel i budsjettvedtak 21/13670 og i samsvar med eigedomsskattelova § 14 og 15 og § 6-2 og § 6-3 i Askvoll kommune sine eigedomsskattevedtekter, vert eigedomsskattelistene lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker, f.o.m. 01.02.2023.

Her kan du sjå skattelista:

Eigedomsskattelista ligg òg i resepsjonen på rådhuset i Askvoll.

Les meir om eigedomsskatten

Fakturering

Eigedomsskatt vert fakturert saman med andre kommunale avgifter. Årleg eigedomsskatt under kr. 300 vert ikkje fakturert. 

NYTT:  Dersom du har samla årlege kommunale avgifter under kr. 1200 på ein eigedom vert dette fakturert i si heilheit ved fyrste fakturering i januar 2023, jamfør vedtak i kommunestyret desember 2022.

Døme: Eigedomsskatt + feiing = kr. 1000 for 2023 -> heile beløpet kjem på faktura i februar og du vil ikkje få fleire faktura for 2023.


Klageadgang

Eigar kan klage på grunnlag for eigedomsskatt kvart år dersom det ikkje har vore klaga på same grunnlag tidlegare år. Dette fylgjer av eigedomsskattelova §19.

Slik kan du sende inn ei eventuell klage:

Frist for klage for skatteåret 2023 er 16.03.2023. 

Dersom du har spørsmål om eller klage på formuesgrunnlag så må du ta kontakt med skatteetaten på telefon 800 80000. Sjå denne artikkelen for meir info om endring av formuesgrunnlag.