Krise- og beredskapsleiinga

Den kommunale beredskapsleiinga har ansvar for å koordinere Askvoll kommune sine ressursar i samband med større ulukker, naturkatastrofer, svikt i viktige samfunnsfunksjonar m.m.

  

Beredskapsleiinga vert kalla saman dersom det oppstår hendingar/situasjonar som den ordinære redningstenesta (brannvesen, ambulanse, politi) treng hjelp til å handtere.

Desse personar er medlemmer i Askvoll kommune si beredskapsleiing:

Beredskapsleiinga i Askvoll
Faste medlemmer Varamedlemmer
Ordførar Varaordførar
Kommunedirektør (leiar) HR-sjef
HR-sjef/beredskapskoordinator Oppvekstsjef

Desse personar vert kalla inn utifrå behov:

Innkalla utifrå behov
Medlemmer Varamedlemmer
Brannsjef/teknisk sjef Varabrannsjef
Kommunalsjef for helse og omsorg Avd. leiar
Psykososialt kriseteam Leiar
Smittevernlege Anna lege
Oppvekstsjef Rektor ved Askvoll skule
Landbrukssjef
NAV-leiar

I tillegg kan beredskapsleiinga be om hjelp frå andre instansar som til dømes:

  • Politistasjonssjef
  • Sivilforsvaret
  • Heimevernet
  • Røde Kors Hjelpekorps
  • Frivillige lag og organisasjonar

Her kan du lese meir om organisering av beredskapsarbeidet i Askvoll kommune.

Tova Kjæmpenes
HR-sjef / beredskapskoordinator
E-post
Telefon 57 73 07 03
Mobil 91 12 83 90