Søk om tilskot til verna kulturminne i Vestland fylke 2024

Frist for å søke i Askvoll er 15.01.2024.

Vestland fylkeskommune lyser ut tilskot for 2024 til verna kulturminne.

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone, vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.

Du kan lese meir om ordninga her.

Informasjon frå Vestland fylkeskommune: 

"Tilskotsordninga, der private eigarar kan søke om tilskot til verna kulturminne, har vore tilgjengeleg i
Vestland fylke sidan 2020. Hovudutvalet for Kultur idrett og integrering, gjorde då vedtak om å
vidareføre ordninga, som vart etablert i Hordaland i 2018, til heile Vestland fylke.

Tilskotsordninga skal bidra til å hindre tap av kulturminne og kulturmiljø og sikre kulturminne som
bruksressursar, og som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Ordninga tek sikte på å
gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane"

Lokal frist i Askvoll kommune for å søke er 15.01.2024. 

Kommunen vil prioritere søknadar og sende vidare til fylkeskommunen. 

Helene Norstrand
Rådgjevar
E-post
Telefon 57 73 07 11