Har du bustadtomt til sals?

Askvoll kommune ønskjer å tilby private å informere om sine ledige bustadtomter. 

Askvoll kommune har laga ei oversikt over dei kommunale bustadfelta, men ønskjer å forbetre sidene og lage ei samla oversikt over både private og kommunale eigedomar som er regulert til bustadføremål. Dersom du ønskjer å synleggjere ditt ledige bustadareal på kommunen sine nettsider er det fint om du vil ta kontakt.

Vi vonar bustadtomtene vil skape interesse, og at vi kan skaffe fleire sambygdingar.

Kva treng vi?

  • Storleik og antall tomter
  • Gbnr.
  • Kort informasjon om tomtene/området
  • Helst to-tre gode bileter
  • Lenke til reguleringsplan og/eller reguleringsføresegner dersom du har
  • Kontaktinformasjon (namn, e-post og helst telefonnummer). 
  • Gjerne prisantyding
  • Om du har brosjyre eller prospekt kan det sendast som vedlegg i pdf.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. 

Dei kommunale bustadfelta finn du på denne sida.