Kommunale vegar

Askvoll kommune har i overkant av 80 km med kommunal veg. Omlag 52 km har fast dekke.

Kva er kommunen sitt ansvar?

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale vegar medan Statens vegvesen har ansvar for fylkes-, riks- og europavegar. 

Trykk her for oversikt over kva vegar som er kommunale 

Teknisk drift har ansvar for sommar og vintervedlikehald av dei kommunale vegane. Samla har kommunen i overkant av 80 km med kommunal veg. Av desse har ca. 52 km fast dekke medan resterande 28 km har grusdekke.

Kommunen leiger inn tenester frå private som utfører vintervedlikehold. Mesteparten av sommarvedlikehold vert og utført via innleigde tenester av private. Noko av vedlikehaldet vert utført av kommunen sjølv.

Teknisk drift
E-post
Telefon 57 73 07 30
Teknisk vakt (Vatn-og avlaup mm)
(døgnvakt)
Mobil 97 54 29 54
Per Jan Ryland
Teknisk sjef
E-post
Telefon 57 73 07 32