Kulturmidlar

Askvoll kommune fordeler årleg tilskot til kulturaktivitetar. 

Slik søker du

Tilskotsordningar har søknadsfrist årleg den 1.mai. I 2024 har Askvoll kommune kr. 100 000 til fordeling. Av desse skal kr. 70.000 fordelast på våren, og resterande kr. 30.000 vert lyst ut etter sommaren.

Søknadsrunde for vår 2024 er avslutta. Ny søknadsrunde vert lyst ut i aug / sept 2024. 

Kven kan søkje?

Frivillige lag/organisasjonar og einskildpersonar heimehøyrande i kommunen, som lagar til aktivitetar innanfor tradisjonelt kulturarbeid (t.d. teater, musikk, dans, film), barne- og ungdomsarbeid, idretts- og andre fritidsaktivitetar, kan søkje støtte frå ordninga.


For meir informasjon om ordninga, sjå retningsliner for kulturmidlar:


Sakshandsaming

Administrasjonen ved kommunedirektøren fordeler midlane etter vedtekne retningsliner for ordninga.

Helene Norstrand
Rådgjevar
E-post
Telefon 57 73 07 11