Tiltaksnemnda

I Askvoll kommune er det tiltaksnemnda som er koordinerande eining.

Tiltaksnemnda er ei tverrfagleg samansett faggruppe som skal sikre eit heilskapleg tenestetilbod, og at tenestene samhandlar. Eininga skal òg sikre kvar enkelt sin rett til koordinator og individuell plan. Tildelinga skjer etter søknad, og det er tiltaksnemnda som koordinerande eining som tildeler koordinator.

Kontaktperson for tiltaksnemnda og koordinerande eining i Askvoll kommune er kommunalsjef for helse og omsorg.

Askvollheimen - Omsorgskontoret
Administrasjon
E-post
Telefon 57 73 45 00