Skulefritidsordning - SFO

Skulefritidsordninga gjeld for barn i 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemmingar i 1. - 7. klasse.

Om skulefritidsordninga

Dersom det ikkje er skulefritidsordning ved den skulen barnet går, kan tilbodet nyttast ved ein annan skule.

SFO følgjer skuleåret.   Alle som søkjer får plass.  Tildelt plass gjeld for eitt skuleår om gongen.  

 

Om søknaden

Du søkjer elektronisk om SFO-plass via Visma Flyt Skole. Søknadsfrist er 15. april

Søk plass i SFO

Du loggar inn via ID-porten (med MinID/BankID, Bypass, Commfides) eller via Feide.  

 

Endring og oppseiing

Endring eller oppseiing av plass skjer også med innlogging via Visma Flyt Skole. Oppseiingsfristen er i utgangspunktet 1 månad, men ved oppseiinga av plass etter 1. mars, må du betale for plassen ut skuleåret.  

 

Tilbod og betalingssatsar frå 01.01.2023

Skulefritidsordning (SFO): betalingssatsar pr. 01.01.2023
Tilbod Innhald Prisar 3. og 4.klasse Pris 1. og 2. klasse
A-tilbod 21 - 26 timar pr veke 2.712 pr mnd 1.460 pr mnd
B-tilbod 16 - 20 timar pr veke 2.299 pr mnd 920 pr mnd
C-tilbod 11 - 15 timar pr veke 1.769 pr mnd 354 pr mnd
D-tilbod 0 - 10 timar pr veke 1.296 pr mnd Gratis
Vekesats Tilbod i skuleferiar 1.178 pr veke
Gebyr For seint henta barn 177 pr påbeg halvtime

 

Ekstratimar: kr. 59,- pr time
Syskenmoderasjon: 30% moderasjon for 2. barn og 50% for 3. og fleire barn

Betaling er pr. månad i 10 månader i skuleåret.  Betaling for sommar-, haust- og vinterferie kjem i tillegg.  Endringar i timetalet i løpet av året må det søkjast om.

Frå august 2022 er det innført ei ordning med 12 timar gratis kjernetid pr veke for elevar i 1. klasse.  Frå hausten 2023 gjeld denne ordninga også elevar i 2. klasse.

 

Har du låg inntekt kan du få lågare pris

Regjeringa er opptatt av å redusere foreldrebetalinga for familiar med låg inntekt.  Ordninga sikrar at ingen familiar skal bruke meir enn maksimalt 6% av inntekta si til å betale for ein SFO-plass.  I Askvoll betyr det at viss hushaldninga si inntekt er under kr 452.000 pr år vil du ha rett til redusert betaling i SFO.  

Her kan du søkje om lågare foreldrebetaling for SFO

Vi handsamar søknader om lågare pris gjennom heile året, men hovudsøknadsfristen er 1. september.

  • Får du søknaden om lågare pris godkjent gjeld den for eitt skuleår om gongen.  Du må difor søkje på nytt kvart skuleår.
  • Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld den frå månaden etter du har sendt søknaden.
  • Hushaldninga si inntekt må dokumenterast med siste Skattemelding.

Frå skuleåret 2020-2021 vart det innført gratis SFO for elevar på 5. - 7. trinn med særskilte behov.

Her kan du lese meir om redusert betaling i skulefritidsordninga.

Kristen Holt
Kommunalsjef oppvekst
Oppvekstetaten
E-post
Telefon 57 73 07 21
Mobil 99 44 60 68