Skuleskyss

Elevane kan ha rett til skuleskyss på ulike grunnlag

Kven kan få tilbodet om gratis skuleskyss?


1. Avstanden mellom heim og skule

 • elevar på 1. årstrinn som bur meir enn 2 km frå skulen
 • elevar på 2. til 10. årstrinn som bur meir enn 4 km frå skulen

2. Funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom

 • elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss. Dei har òg rett til skyss til og frå SFO, men ikkje i skuleferiane. 

3. Andre grunnlag

 • elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg
 • elevar som bur i to heimar kan ha rett til skyss til begge foreldra sine adresser


Slik søker du om skuleskyss

Skulen din organiserer all skuleskyss. Alle førsteklassingar får informasjon om dette i oppstartsmøte før skulestart. 


Eleven får eit skuleskysskort

 • Har eleven rett på skuleskyss får han/ho utdelt eit skuleskysskort i første skuleveka. Kortet er personleg med namn og kortnummer, og eleven kan ikkje låne det ut til andre. Kortet skal brukast alle åra eleven har rett til gratis skuleskyss.  
 • Det ligg to turar i kortet kvar dag, inkludert overgang. Dersom turane er brukt opp, må eleven betale reisa sjølv.
 • Skuleskysskortet kan ikkje nyttast ved turar i skuletida, til utplassering, på fridagar eller i feriar.
 • Dersom eleven mister kortet eller øydelegg det, må de ta kontakt med skulen. I påvente av nytt kort, vil eleven få låne eit reservekort. Reservekortet skal leverast attende til skulen. For elevar frå 5. årstrinn og oppover som mister skysskortet, må kostnadane med nytt kort på 100 kroner dekkast av eleven.


Skysskort på mobil

 

Frå og med skulestart i august 2023 kan elevar med rett til fri skuleskyss ved ungdoms- og vidaregåande skular i Vestland velje å få skuleskyssbilletten sin i Skyss Billett-appen. Løysinga er valfri og elevar som ønsker det, kan fortsette med dagens løysing med kort.
 

Valet om skuleskyssbillett på mobil skal bidra til;
 

 • Ein enklare kvardag for elevane
 • Mindre administrasjon for skulane
 • Ei meir berekraftig og brukarvennleg løysing


Kva må elevane gjere for å ta i bruk løysinga?
 

 1. Meld frå til skulen om at du ønsker skuleskyssbillett på mobil og oppgje telefonnummeret ditt
 2. Sørg for å ha lasta ned Skyss Billett-appen på telefonen din
 3. Ver logga inn i appen med same telefonnummer som du oppgjer til skulen
 4. Når skulen har registrert at du ønsker skuleskyssbillett på mobil og søknaden er godkjent, vil billetten dukke opp under “mine billetter” i appen på alle skuledagar 
 5. Reis som vanleg til og frå skulen, og vis fram skuleskyssbilletten på mobilen ved behov. Sørg for å ha nok straum og mobildata på telefonen, men i dei tilfella det likevel skulle vere tomt, vil vektarane kunne søke opp billetten ved hjelp av telefonnummeret ditt.
   

Les meir om skuleskyssbillett på mobil.


Særskild skyss

 • Elevar som ikkje kan nytte buss kan få godkjend særskild skyssordning. Det må ligge føre ein legeattest eller sakkyndig uttale om kva slags transport eleven treng.
 • Føresette kan mot førehandsgodkjenning transportere eigne barn mot kilometergodtgjersle, eller det kan bli sett opp drosje. All elevskyss blir vurdert som offentleg transport og dermed samordna. Det kan føre til ventetid og/eller ekstra reisetid for elevane.
   

Rglement for skuleskyss i grunnskulen 

Kristen Holt
Kommunalsjef oppvekst
Oppvekstetaten
E-post
Telefon 57 73 07 21
Mobil 99 44 60 68