Innkjøp

Alle innkjøp som Askvoll kommune gjer er underlagt gjeldande innkjøpsreglement og lov og føresegner om offentlege anskaffingar. Regelverket stiller krav til korleis anskaffingar skal gjennomførast, avhengig av kva som skal kjøpast og den samla verdi for anskaffinga.   

Rutinar rundt innkjøp

Askvoll kommune har ein desentralistert innkjøpsmodell. Dette inneber at kvar einskild verksemd i kommunen gjer sine nødvendige innkjøp innanfor delegerte fullmakter. Den som gjer eit innkjøp påfører kommunen ei økonomisk forplikting og innkjøpet skal difor berre gjerast av dei som har delegert myndigheit til det.

Askvoll kommune kunngjer konkurranser i DOFFIN (Database for offentlege innkjøp) i samsvar med lov og forskrift om offentlege anskaffingar. I tillegg vert kunngjeringane annonsert på eiga nettside under kunngjeringar og i lokalavisa.
 

Innkjøpssamarbeid

Askvoll kommune er medlem i Innkjøpssamarbeidet i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn (INSS) med Kinn kommune som vertskommune. Vertskommunen skaffar samarbeidspartane felles rammeavtalar og bidreg med råd og kompetanse ved einskildkjøp og konkurranseutsetting.


Vil du selje til det offentlege?

Dersom du ønskjer å konkurrere om leveransar til offentleg sektor, kan du finne nyttig informasjon og rettleiing i høve til regelverket rundt offentlege anskaffingar på regjeringa si nettside
 

Faktura til Askvoll kommune

Askvoll kommune har innført elektronisk fakturahandsaming, og ynskjer å få tilsendt alle faktura som i standarden elektronisk handelsformat (EHF). Fakturamottakar er kommunen sitt organisasjonsnummer 964 968 330 som er innmeldt i ELMA.

Merk faktura med namn / ressursnr på den som bestilte tenesta / produktet.

Dersom du ikkje har høve å sende EHF - faktura kan du sende faktura på e-post til : postmottak@askvoll.kommune.no