• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Personvernerklæring for elektroniske skjermdialogar frå ACOS AS

Definisjonar (ref. Personopplysningsloven § 2)

Personopplysning: opplysningar og vurderingar som kan knytast til ein einskild person
Behandlingsansvarleg: den som bestemmer føremålet med behandlinga av personopplysningar og kva hjelpemidlar som skal brukast (mottakande instans - Askvoll kommune)
Databehandlar: den som behandlar personopplysningar på vegne av den behandlingsansvarlege

Denne erklæringa gjer greie for korleis personvernet vert vareteke av ACOS AS som databehandlar av personopplysningar. ACOS ynskjer å sikre at du som brukar av tenestene skal føle deg trygg på at gjeldande lover og reglar vert følgt og at datatryggleiken er vareteke. Sikker behandling av dataane vil til kvar og ein tid dokumenterast etter gjeldande førsegner. ACOS AS er berre databehandlar av personopplysningane. Det er instansen som tek imot (Askvoll kommune) personopplysningane som er eigar av dataane og behandlingsansvarleg. Eigarforholdet vert regulert av ein eigen databehandlaravtale.   

Føremålet med behandlinga av personopplysningar

Dei opplysningar som du fyller inn vert oversendt til behandlingsansvarleg. Opplysningane gjer behandlingsansvarleg i stand til å utføre sin saksbehandling av din førespurnad. Dei innsamla opplysningane om deg vert behandla på same måte som om du hadde sendt inn eit papirskjema.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringa følgjer føresegner i Lov om behandling av personvernopplysningar (Personopplysingsloven) av 01.01.2001 med forskrift som høyrer til.

Personopplysningar

Dersom du meinar at ditt personvern er godt nok sikra ved denne erklæringa, samtykkjer du til lagring ved oppretting av din brukarprofil. Samtykket vert gjeve som godkjenning av våre retningsliner for personvern og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningane.

Lagring av opplysninger

Dersom du loggar deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllinga av skjermdialogen og eventuelt hente den opp att for vidare utfylling seinare. Opplysningane du har tasta inn vil ligge lagra på vår server, og vil ikkje vere tilgjengelege for mottakar, som er kommunar og fylkeskommunar, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samstundes samtykka i at mottaker kan motta opplysningane. Så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarleg, vert innhaldet sletta frå databehandlar sin server (seinast innan tre døgn). Vel du å avbryte utfyllinga for å hente den opp att seinare vil opplysningane berre vere tilgjengeleg i 72 timar før dei vert sletta. Utvalde skjema er mogeleg å langtidslagre på serveren til leverandør (ACOS AS). Nøkkelopplysningar frå desse søknadene vert automatisk henta opp når du startar en ny søknadsprosess. For langtidslagring gjeld ei utvida personvernerklæring. Du vil verte tilbydd å langtidslagre dei innsendte skjema det er mogeleg å lagre.

Dersom du vel å ikkje logge deg på, vert innsendte søknadsdata sletta frå databehandlar sin server så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarleg (seinast innan tre døgn). Databehandlar vil berre behalde metadata om søknaden (type søknad, tidspunkt for innsending, referansenummer, og opplysning om mottakar).

Sikker linje

Alle opplysningar som vert overført mellom din datamaskin og vår server går føre seg over sikker kryptert linje (SSL). Løysinga er lik tryggleiken som er brukt i nettbanken sin portal.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysningar

Du kan når som helst be om å få sjå opplysningane vi har registrert om deg. Dette gjer du ved å rette ein førespurnad til postmottak@askvoll.kommune.no. Dersom du meinar at opplysningane er unøyaktige eller ufullstendige, kan du krevje å få opplysningane sletta. Dersom du har oppretta ein brukarprofil i løysinga, kan du sjølv føreta slik sletting. Dette er jf. Personopplysningsloven § 18 og retting etter same lov § 27 og § 28.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikkje samtykker i at personvernet er godt nok vareteke, vil du ikkje kunne nytte sjølvbeteningsportalen – ACOS Søknadssenter - i høve elektroniske søknadsskjema. Du må da kontakte organisasjonen på anna måte.  

Aldersgrense

Du stadfestar at du er over 18 år.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringa, kan du kontakte:

Askvoll kommune
Postboks 174
6988 ASKVOLL
Telefon: 57 73 07 00
E-post: postmottak@askvoll.kommune.no

Du kan også ta kontakt med:

Personvernombod Carl Nyborg-Christensen
Postboks 338
6802 Førde
e-post: personvernombod@sysikt.no

Telefon: 952 01 004