PPT - for Ytre Sogn og Sunnfjord

Askvoll deltek i eit samarbeid med 8 andre kommunar samt Sogn og Fjordane fylkeskommune om PP-teneste 

 

PPT er ei sams PP-teneste for åtte kommunar og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Sju kommunar i Ytre Sogn og Sunnfjord. (Askvoll, Balestrand, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Høyanger og Solund) I tillegg Masfjorden kommune i Nord Hordaland.

Målgruppa er elevar, lærekandidatar, førskuleborn som treng spesialpedagogisk hjelp, og vaksne som har behov for opplæring etter opplæringslova.

 

PPT er skulen/barnehagen sin "sakkunnige instans". Dei er skule og barnehage sin næraste samarbeidspart i spørsmål som gjeld læring og trivsel for elevar/barnehageborn. Alle som arbeider i PP-tenesta har teieplikt.

 

Fjaler er vertskommune for PP-tenesta og kontoret ligg i 2. etasje i Fjalerhuset. 

Leiar er Berit Louise Bjørnsen - tlf. 57711574 /Mob, 95255939

Nestleiar er Herfinn Takle - tlf 57782058 /Mob. 97975763

 

Gå til Tilvisingsskjema.

Fann du det du leitte etter?