Omsorgsløn

Omsorgsløn skal støtte opp under og ta vare på den familiebaserte omsorga og gjere det mogleg for private å halde fram med å ivareta dei næraste i familien.Utgangspunktet for omsorgsløn er at ein nærståande person påtek seg eit omsorgsansvar utover det som er vanleg. Arbeidet må vurderast som særleg tyngande og overstige normal omsorg som foreldre til dømes har for sine born

Korleis søkje

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og det blir i samband med dette gjort eit heimebesøk med kartlegging av søkjar sin livssituasjon. Du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker. Søkjar av tenesta må bu eller opphalde seg i kommunen. Du må sende ein skriftleg søknad.

 

Gå til søknadskjema >

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

 

Lover

Det er ingen som har eit klart rettskrav på omsorgsløn, og det må heile tida vurderast i samanheng med kommunen sitt totale omsorgstilbod. Ikkje minst må det takast omsyn til om tildeling av omsorgsløn er det beste for den som treng hjelp. Andre avlastningstilbod som kommunen kan yte må også vurderast, som til dømes skulefritidsordning, støttekontakt, heimehjelp, heimesjukepleie, kortidsopphald, aktivitetssenter.

Kontakt

Askvollheimen - Omsorgskontoret

Administrasjon
Telefon : 57 73 45 00
E-post : Send e-post

 

Håvard Yndestad

Sosialkonsulent
Telefon : 57 73 45 13
Mobil : 91 13 59 69
E-post : Send e-post