Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Deling av eigedom

Ynskjer du å dele eigedomen din/skilje ut ei tomt må det søkast om løyve til oppretting av eigedom   

Det er grunneigar/ heimelshavar som søkjer kommunen om løyve til deling. 
 

Følgjande må sendast kommunen:

 1. Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning / søknad om deling av grunneigedom, signert av grunneigar.

  > Skjema for søknad deling av grunneigedom

   
 2. Naboar og gjenbuarar må varslast. Naboliste kan tingast frå kommunen. Kvittering for nabovarsel og opplysningar gjeve i nabovarsel må leggjast ved søknaden. Skjema finn du her: http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/Byggesaksblanketter/ 
   
 3. Situasjonskart i målestokk 1:1000 som viser plassering av den omsøkte tomta.
  Gå til kommunekart for å skrive ut eit kartutsnitt.

   
 4. Avkøyrsleløyve frå Statens vegvesen dersom tomten skal ha avkøyrsle frå fylkesveg/riksveg.
   
 5. Eventuelle nabomerknader med kommentarar frå søkjar.
   
 6. Eventuell søknad om dispensasjon. Ved søknad om deling av tomt som ikkje er i samsvar med arealplan, må det også søkjast dispensasjon. NB Ved nabovarsling må det merkast at søknaden også treng dispensjon.

I tillegg må søknaden innehalde:

 • Dersom det er behov for vegrett, må vegen teiknast inn på situasjonskartet.
 • Dersom eigedomen treng ny avkøyrsle frå offentleg veg, må denne markerast på situasjonskartet.
 • Avtale om retten til tilkopling til private vass- og avlaupsleidningar må leggast ved dersom dette er aktuelt.

Kontakt

Liss Lien

Bygg- og eigedomssjef
Telefon : 57 73 07 33
E-post : Send e-post