Langtidsplass

Sansehagen på Askvollheimen 2004.
 - Klikk for stort bileteLangtidsplass på sjukeheimen er eit heildøgns omsorgstilbod for pleietrengjande som har behov for medisinsk/sjukepleiefagleg oppfølging og stell gjennom døgnet

Helsesvikten må ha eit omfang som heimesjukepleie og korttidsopphald ikkje kan kompensere for.

Ved langtidsplass i institusjon vert eigenbetalinga basert på inntekt, og skal betatast pr. månad. Korleis eigenbetalinga vert utrekna, går fram av "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" § 3.  

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Gå til søknadsskjema

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

Målgruppe

  • Eldre som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg i heimen eller i omsorgsbustad.

Vilkår

  • Søkjar må ha behov for langtidsplass i sjukeheim
  • Før sjukeheimsplass vert innvilga bør det vere prøvd ut med tenester i heim

Betaling

Sjå lenke "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" § 3.