Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Smitteverntiltak i Askvoll kommune

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følger situasjonen og utviklinga tett. 

Tiltak som er vedtekne iverksett i Askvoll kommune:

 1. Askvollheimen vert stengt for besøkande frå og med fredag 20.03.20 kl. 22.00, og inntil vidare. Ved omsorgsbustadane i Askvoll vert besøkskontroll med besøk av 2 nære pårørande vidareført.

  Spørsmål knytt til stenging kan rettast til Omsorgskontoret, tlf: 57 73 45 00.
  Her finn du meir informasjon om gjeldande besøksrutinar

 2. Søndag 15. mars fatta kommuneoverlegar i dei fleste kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane vedtak om at personar som hadde hatt opphald i ei rekke andre regionar i Norge, måtte vere i karantene i 14 dagar etter innreise til kommunen.

  Vedtaka vart oppheva frå søndag 22. mars. Her finn du meir informasjon om oppheving av vedtaket.

 3. Forbod mot opphald på fritidseigedom i Askvoll kommune. Forbodet gjeld for personar som har hytte i Askvoll kommune, men som ikkje er folkeregistrert her.
  Her finn du meir detaljert informasjon om forbodet.

 4. Kommunehuset er stengt for publikum frå måndag 16.03.2020 kl. 8.00. Dette gjeld òg NAV Askvoll.
  Her finn du informasjon om korleis du kan kontakte rådhuset, tilsette og NAV Askvoll.

 5. Helsestasjonen i Askvoll avlyser alle avtalar utenom oppfølgjing av nyfødte og vaksiner til og med 15 mnd. Dette gjeld også torsdag med lege. Alle nyfødte må komme på helsestasjonen der vi har etablert vekt, samt desinfeksjonsregime på kvart kontor.

 6. Helsestasjon for ungdom vert stengd frå 13.03.20. Dette gjeld og "drop-in"-timar.

 7. Støttekontakttenesta vert stoppa frå og med 13.03.20, og inntil vidare.

 8. Stenging av barnehagar og skular i Askvoll kommune frå 12.03.2020 kl.18:00 til og med 13. april 2020 kl.24:00 i tråd med Helsedirekoratet sine smitteverntiltak. Dette gjeld òg Askvoll kulturskule. Tiltaka kan bli forlenga.  

  Her finn du meir informasjon om stenging av barnehagar og skular i Askvoll kommune 

 9. Personer som har fritidseigendom i Askvoll kommune, men som ikkje er folkeregistrert her, blir forbydd å ta opphald på denne. Strengt naudsynt vedlikehald eller tilsyn som er naudsynt for å avverge store materielle skadar er tillate, jf. § 5 i "Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19".

 10. Stenging av offentleg symjebasseng frå og med 13.3.2020 inntil vidare

 11. Stenging av idrettshallen for alle arrangement frå og med 13.3.2020 inntil vidare

 12. Avlysing av alle klasseturar og arrangement i kommunen sin regi frå og med 13.3.2020 inntil vidare

 13. Samtale med alle reinhaldarar om ekstra hygienetiltak, reingjering av overflater som er brukt av mange og ofte, t.d. handtak, gelender, bord, toalett, vask og vasskranar

 14. Sende oppmoding til kyrkja, velforeiningar, samfunns- og grendahus, idrettslag og organisasjonar om å redusere aktiviteten inntil vidare

 15. Stans av alle frivillige aktivitetar og arrangement på sjukeheimen frå og med 13.3.2020

 16. Fortløpande vurdering av omrokkering av helsepersonell

 17. Avlyse reise til større møter, og reiseaktivitet, som skal gjennomførast på video og/eller telefon i staden

 18. Innleige av ekstra reinhaldspersonal på sjukeheimen og omsorgsbustadane inntil vidare

 19. Askvoll kommune, i samråd med retningsliner frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, ber alle som har vore i område med vedvarande spreiing av koronasmitte om å vere i heimekarentene i 14 dagar etter at ein kjem heim, sjølv om ein ikkje har symptom

 20. Stenging av Askvoll folkebibliotek frå og med 13.3. inntil vidare.

 21. Askvoll kommune oppmodar om å ikkje nytte dagsturhytta Nykshytta i perioden dei nasjonale smitteverntiltaka gjeld. Vi kjem ikkje til å stenge av hytta fysisk, men vonar folk fol oppmodinga.