Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Siste nytt om koronaviruset i Askvoll kommune

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følger situasjonen og utviklinga tett.
 

Her kan du følgje tala frå Folkehelseinstituttet på tal personar som har fått påvist koronavirus. Per 05.10.2020 er det 13 personar som har fått påvist koronavirus i Askvoll kommune. NB! Dette er tal smitta personar i heile perioden frå mars 2020.  

Det første smittetilfellet i Askvoll kommune vart påvist den 10.09.2020.
 

Generelle smittevernreglar

Hugs dei grunnleggjande smittevernreglane som framleis er det beste forsvaret mot koronaviruset:

  • hugs god hand- og hostehygiene

  • Du og dine næraste kan omgåast normalt. Hald minst 1m avstand til andre enn dine næraste.

  • Unngå fysisk kontakt, inkludert handhelsing og klemming.

  • Hald deg heime ved ny oppstått luftvegsinfeksjon/covid-19 og ring legesenteret i Askvoll for å bli vurdert for testing.

 

Ikkje ta unødvendige (fritids-) reiser i eller utanfor Norge til område med høg smittespreiing eller pågåande utbrot.

  •  

 
Askvoll kommune vurderer koronautbrotet på Bulandet som under kontroll, og på noverande tidspunkt er det ikkje teikn på smittespreiing blant befolkninga i Askvoll kommune. 
 

 

 
Då kan du bidra med dine erfaringar med koronainfeksjon eller karantene i ein studie om korona/COVID-19 for å betre handteringa av denne epidemien.

 

Folkehelseinstituttet tilrår at alle personer med symptomer på covid-19 skal teste seg snarast mogeleg.

Serveringsstader som har skjenkeløyve skal servere alkohol ved bordservering, og der skal vere sitjeplassar til alle gjestene.
Dette presiserer Helsedirektoratet i skriv til kommunane.
 

Rådhuset og NAV-kontoret i Askvoll opnar gradvis opp att.
 

Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i vår kommune.

Ein ny rettleiar for idretten gjev råd om korleis idrettslag og foreiningar kan ta i vare smittevernet og førebyggje korona-smitte.