Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Tilskot innanfor kultur, idrett og friluftsliv

Lag, organisasjonar og privatpersonar kan søkje tilskot frå ulike ordningar innanfor kultur. Under gjev vi ei kort skildring av ordningane:

 

Kulturmidlar:

Frivillige lag/organisasjonar og einskildpersonar heimehøyrande i kommunen, som lagar til aktivitetar innanfor tradisjonelt kulturarbeid (t.d. teater, musikk, dans, film), barne- og ungdomsarbeid, idretts- og andre fritidsaktivitetar, kan søkje støtte frå ordninga.

Tilskotsordningar har søknadsfrist årleg den 1.mai, og vert lyst ut i månadsskifte februar/mars. I 2019 har Askvoll kommune kr. 70 000 til fordeling. Nytt frå 2019 er at kr. 50.000 av kulturmidlane vert fordelt på våren, og dei resterande kr. 20.000 vert lyst ut etter sommaren og kan søkjast på forløypande fram til midlane er fordelt.

Administrasjonen ved rådmannen fordeler midlane.

Ung i Askvoll-midlar:

Ungdom mellom 13 og 20 år frå Askvoll kommune kan søkje om støtte frå ordninga «Ung i Askvoll» til musikk, teater/film, kurs og fritidsaktivitetar etc.

Tilskotsordningar har søknadsfrist årleg den 1.mai, og vert lyst ut i månadsskifte februar/mars. I 2020 har Askvoll kommune kr. 15 000 til fordeling.

Askvoll ungdomsråd fordeler midlane. Søkjar får melding om vedtak innan 1.juli
 

Basistilskot til ungdomsklubbar/frivillig ungdomsarbeid

Askvoll kommune set kvart år i budsjettet av ein sum pengar til driftstilskot til frivillige ungdomsklubbar/ungdomsarbeid i kommunen. For 2020 er det kr. 50.000,- til fordeling.

Krav til søkjar:

Ungdomsklubben må ha eit styre, ein leiar og ein eigen konto. Klubben må ha ein aktivitetsplan, føre enkel oversikt over aktivitetar og tal deltakarar gjennom året og rekneskap for drifta.

Krav til aktiviteten:

Aktiviteten i klubben skal vere open for alle. Eventuelle inngangbillettar/eigenandel må ikkje vere av slik storleik at nokon ekskluderast frå å vere med på grunn av økonomi.

Tilskotsordninga har årleg søknadsfrist i månadsskifte november/desember, og vert kunngjort på vår nettside og Askvoll kommune sin facebookside.

I 2019 er søknadsfristen 15.november 2019.

Gå til søknadsskjema

Askvoll ungdomsråd handsamar søknadene, og fordeler tilskotet.
 

Tilskot til kulturbygg i Vestland

Ordninga vert forvalta av fylkeskommunane, og føremålet er å medverke til eigna lokale, bygg og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd. Tilskot kan bli gitt til kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst.

Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Lokala må vere planlagt ut frå definerte behov og bør vere fleksible (universell utforming). Kulturhusa bør lokaliserast sentralt i lokalsamfunnet eller regionen.

Søknader om tilskot til kulturbygg skal leverast elektronisk til Askvoll kommune innan 31.mars.

Søknadar sendast elektronisk via www.anleggsregisteret.no. Du må logge inn med ein av alternativa for elektronisk ID i ID-porten.
 
Før du søkjer må du kontakte kommunen for å få tildelt eit anleggsnummer.
 

Meir informasjon om ordninga, søknadsskjema og retningsliner

 

Rivedal Bygdelag har pussa opp huset både innvendig og utvendig med stor eigeninnsats og støtte frå spelemidlane til kulturbygg. - Klikk for stort bilete

 

Kommunalt tilskot til utbygging av private anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Ordninga gjeld utbygging og rehabilitering av private anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Det kommunale tilskotet vert knytt opp mot ordninga for tilskot frå spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Prosjekt som kan få kommunalt tilskot, skal også vere berettiga til å søkje tilskot frå spelemidlar. Og prosjektet skal utførast i samsvar med Kulturdepartementet sine føresegner for dei einskilde anlegg.Tildeling av midlar vert gjort årleg av kommunestyret, i samband med rullering av handlingsprogrammet til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og prioritering av Askvoll kommune sine spelemiddelsøknader.

I budsjettet for 2020 er det sett av kr. 130.000,- til ordninga. Ordninga er permanent, men den økonomiske ramma vert fastsett årleg av kommunestyret
gjennom budsjettvedtak.

Retningsliner for ordninga (PDF, 328 kB)
  

Kontakt

Jeroen van Gangelen

Rådgjevar
Telefon : 57 73 07 05
E-post : Send e-post