Næringsutvikling

Har du gode idear eller prosjekt som kan gje arbeidsplassar, vekst og utvikling for Askvoll kommune? Då er du velkomen til å ta kontakt med oss!

Kommunal støtte til næringsføremål

Kommunestyret har vedtatt at 30% av inntektene frå eigedomsskatt frå verk og virke og anna næring skal settast av til nærings- og infrastrukturretta tiltak.

Tilskotet skal nyttast til finansiering av:

  • næringsretta tiltak som ikkje vert finansiert gjennom det ordinære kommunale næringsfondet.

  • kommunal eigenfinansiering av infrastrukturretta tiltak som breiband- og mobilutbygging.

  • planleggsarbeid av nye driftsbygningar innan landbruksnæringa som ikkje vert finansiert gjennom landbruket sine ordninære tilskotsordningar.

Tilskotsordninga skal ikkje vere i konkurranse med det ordinære kommunale næringsfondet.

For meir utfyllande informasjon, sjå vedtektene for tilskotsordninga. (PDF, 382 kB)

Søknader om tilskot frå denne ordninga sendast til Askvoll kommune, Pb. 174, 6988 Askvoll, eller på e-post til postmottak@askvoll.kommune.no. Det er ingen søknadsfrist, og søknader kan sendast inn fortløypande.  

Kontaktperson ved spørsmål knytt til næringsmidlar frå eigedomsskatt er rådmann Håkon Loftheim, tlf. 57 73 07 03, mob. 913 89 474, e-post : Hakon.Loftheim@Askvoll.kommune.no

 

Nyttige lenker:

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Arve Åsnes

Rådgjevar næring | Folkehelsekoordinator
Telefon : 57730727
Mobil : 41553275
E-post : Send e-post