Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod til deg som ikkje greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikkje har ein medisinsk diagnose som gjev deg rett til trygd.

 

Klikk for stort bilete

Programmet blir utforma i samarbeid med deg. Det skal innehalde arbeidsretta tiltak, eventuelt òg medisinsk behandling, opptrening og eigenaktivitet som gjer det lettare å komme i arbeid. Programmet skal vere heilårleg og på full tid. Medan  du delttek i programmet, mottek du kvalifiseringsstønad.  Du har rett til individuell plan.

< Meir informasjon om kvalifiseringsprogrammet finn du på NAV sin nettstad

Fann du det du leitte etter?