Skular i Askvoll kommune

Askvoll kommune eig og driv 4 grunnskular med f.t. omlag 300 elevar. 

 


Informasjon om skulestart

Skulane sender kvar vår brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar.  

Tidlegare/utsett skulestart

Utgangspunktet er at born startar i grunnskulen det kalenderåret dei fyller seks år.

Foreldra kan søkje om tidlegare eller utsett skulestart for eleven. Eleven har rett til utsett skulestart dersom det etter sakkunnig vurdering frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er tvil om barnet har komme langt nok i utviklinga si til å starte på skulen. Utsett skulestart tyder at barnet startar i skulen det kalenderåret det fyller sju år.

Tidlegare skulestart tyder at barnet startar på skulen det kalenderåret barnet fyller fem år. For å få tidlegare skulestart må barnet fylle fem år innan 1. april. Det må liggje føre sakkunnig vurdering frå PPT.  

PPT

Askvoll kommune er med i felles PP-teneste med 8 kommunar og Sogn og Fjordane fylkeskommune - PPT for Ytre Sogn og Sunnfjord.

Informasjon om skulane

Du finn mykje lokal og sentral informasjon på skulane sine nettsider ved å klikke på aktuell skule.

 

Skulefritidsordning - SFO

Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn i 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. - 7. klasse. Føresette får informasjon om SFO-tilbodet til skulen gjennom innskriving av førsteklassingen. Du søkjer elektronisk om plass i SFO.  

Kulturskule

Kommunen tilbyr eit desentralisert kulturskuletilbod innan musikk, song og visuell kunst.

Publisert av Laila Svalheim Kristiansen. Sist endra 15.08.2017
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kristen Holt

Kommunalsjef oppvekst
Telefon : 57 73 07 21
Mobil : 99 44 60 68
E-post : Send e-post