Næringsutvikling

Har du gode idear eller prosjekt som kan gje arbeidsplassar, vekst og utvikling for Askvoll kommune? Då er du velkomen til å ta kontakt med oss!

Kontaktinformasjon

I 2018 vert alt næringsarbeidet i vår kommune lagt til administrasjonen inntil plan for ny struktur etter at HAFS Utvikling AS vert avvikla er klar.

Askvoll kommune tek seg av offentlege forvaltningsoppgåver innan landbruk, næring og miljø. Administrasjonen, ved assisterande råsmann Tova Kjæmpenes, har ansvaret for kommunen si førstelineteneste for næring, med unntak av primærnæringane som ligg under landbruksavdelinga.

Kontaktperson ved spørsmål knytt til etableringar og søknadar til det kommunale næringsfondet er ass. rådmann Tova Kjæmpenes, tel. 57 73 07 04/mob. 911 28 390, e-post: tova.kjaempenes@askvoll.kommune.no

 

Alle søknadar til næringsfondet må gjerast via www.regionalforvaltning.no

Meir info om næringsfondet finn du her =>

Omstilling i Askvoll

Askvoll kommune fekk i perioden 2011-2016 tildelt omstillingsmidlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Føremålet med omstillingsprosjektet var arbeidsplassvekst og tilflytting.

Omstillingsstyret, med representantar frå Askvoll sitt kommunestyre og næringsliv, var ansvarleg for prosjektet. Prosjektet vart avslutta i desember 2016.

Nyttige lenker:

Sist endra 06.12.2017