Lovsaker i landbruket

Mitttunet - Klikk for stort bilete  

Omdisponering og deling etter jordlova

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Ei sak om deling skal handsamast både etter jordlova og plan- og bygningslova. 
  Informasjon og rettleiing ved søknad om deling/omdisponering

 

Konsesjon for overtaking av fast eigedom

Har du fått skøyte eller kjøpekontrakt på fast eigedom må du i utgangspunktet søkje om konsesjon. Konsesjonslova sin formålsparagraf skal sikre at viktige samfunnsinteresser som landbruket, miljø, utbyggingsgrunn vert ivaretekne ved overtaking av fast eigedom.

 

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved overtaking av fast eigedom

Dei fleste eigedomsoverdragingar er konsesjonsfrie på grunn av at:

  • kjøpar har odel til eigedomen
  • kjøpar har nært slektskap til seljaren
  • tomta ligg i regulert område eller er godkjend etter plan- og bygningslova
  • eigedomen er bebygd og har mindre enn 25 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord eller under 100 daa samla areal.

Sjølvom overdraging er konsesjonsfri, skal kommunen stadfeste opplysningane i skjemaet.     

 

Buplikt

Buplikt inntrer ved erverv av bebygd eigedom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er meir enn 25 dekar, eller der eigedomen består av meir enn 500 dekar produktiv skog.

Buplikten blir oppfylt ved at erverver busett seg på eigedomen innan eitt år etter ervervet, og bur der i minst 5 år. Eigedomen skal vere den reelle bustad jf. reglar fastsett i eller i medhald av lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering.
Dersom erverver ikkje ønskjer å busette seg på eigedomen må det søkast om konsesjon. Dette gjeld sjølv om ervervet i utgangspunktet er konsesjonsfritt som følgje av odel eller nært slekt. For meir informasjon om konsesjon - sjå Konsesjon.
Publisert av Velaug Helle Eikemo. Sist endra 10.11.2015 15:58 av Eikemo, Velaug Helle
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Geir Grytøyra

Kommunalsjef landbruk
Telefon : 57 73 07 36
Mobil : 97 06 99 46
E-post : Send e-post

 

Lover og forskrifter (2)
 
 
Login for redigering