Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod til deg som ikkje greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikkje har ein medisinsk diagnose som gjev deg rett til trygd.

 

 

Programmet blir utforma i samarbeid med deg. Det skal innehalde arbeidsretta tiltak, eventuelt òg medisinsk behandling, opptrening og eigenaktivitet som gjer det lettare å komme i arbeid. Programmet skal vere heilårleg og på full tid. Medan  du delttek i programmet, mottek du kvalifiseringsstønad. Du har rett til individuell plan.
 

NAV Askvoll

Telefon : 55553333
E-post : Send e-post