Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Flyktningtenesta

Flyktningtenesta i Askvoll kommune har ansvar for mottak, etablering og god integrering av nye flyktningar i kommunen 

Om flyktningtenesta

I samband med vedtaket om å busetje flyktningar, har kommunen tilsett ein flyktningkonsulent som er underlagt Rådmannskontoret. Konsulenten er ansvarleg for flyktningtenesta, og skal saman med Vaksenopplæringa, dei kommunale tenestene og ressursane i lokalsamfunnet, jobbe for god etablering og integrering av flyktningane.

Flyktningstenesta hjelper mellom anna til med:

  • Å skaffe bustad

  • Etablering

  • Praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet

  • Oppfølging av introduksjonsprogram i samsvar med integreringslova

Om busettingsarbeidet i Askvoll kommune

Flyktningar som har fått opphald i Noreg skal busetjast i ein kommune. Dette ansvaret ligg hos Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi), og kvart år oppmodar IMDi kommunane om å busetje eit visst tal flyktningar. Oppgåva er frivillig, og det er kommunen sjølv som avgjer kor mange flyktningar ein ynskjer å busetje.

Askvoll kommune har vedteke å ta i mot 17 flyktningar i 2015 og 15 i 2016.

For vaksne flyktningar i aldersgruppa 18- 55 år, skal kommunen leggje vekt på opplæring i norsk språk og samfunnsliv og gje moglegheit for språk- og arbeidspraksis slik at ein på kort eller lengre sikt kan gå inn i ordinært arbeidsliv. Den overordna målsetjinga er at ein skal delta i det ordinære vaksenlivet og dermed klare seg sjølv. Ved å gjere vedtak om busetjing, har kommunen forplikta seg på å gje tilbod om introduksjonsprogram i samsvar med integreringslova.

Askvoll kommune ynskjer mangfald, og vi ser på kvarandre som ressursar.

Vi ynskjer flyktningane velkomne til kommunen!

Korleis kan du bidra?

Askvoll kommune ynskjer at du som er engasjert og som ynskjer å gjere ein skilnad, set ditt preg på denne viktige samfunnsoppgåva i lag med kommunen. Vi håpar at vi i fellesskap kan finne fram til gode idear om møteplassar, aktivitetar og anna som gjer at flyktningane kjenner seg velkomne i kommunen vår og vert ein del av Askvollsamfunnet.

  • Er du privatperson eller lag/organisasjon som ynskjer å bidra som fadder/ med sosiale aktivitetar?
  • Er du arbeidsgjevar som ynskjer å gje tilbod om språk-/ arbeidspraksis?
  • Ynskjer du å bidra på andre måtar?

Christoffer Stølen

Flyktningkonsulent
Mobil : 458 72 354
E-post : Send e-post