Finn viktig informasjon om:

 

Prisar for kommunale tenester

Her finn du oversikt over kommunale avgifter og gebyr for våre tenester og tilbod. 

Gebyr for tilkopling vatn og avlaup
Tilkoplingsgebyr vatn og avlaup
Tilkoplingsgebyr (kr) Normalsats bustad/fritidshus (inkl. mva)
Vatn 26 605
Avlaup 27 076

 

Årleg abonnementsgebyr for vatn og avlaup
Årsgebyr for vatn og avlaup
Årleg abonnementsgebyr Vatn (inkl. mva) Avlaup (inkl. mva)
Bustad/Fritidshus 4 918 3 673

 

Forbruksgebyr for vatn og avlaup (kr/m3)
Forbruksgebyr for vatn og avlaup (kr/m3)
Målt forbruk (kr/m3) Vatn Avlaup
Alle abonnentar (inkl. mva) 18,44 17,79

 

Stipulert forbruk

Stipulert forbruk vatn og avlaup
Stipulert forbruk bruksareal (m2) Stipulert forbruk (m3) Vatn Avlaup
opptil 100 100 1 844 1 779
101 - 300 170 3 135 3 024
300 + 225 4 149 4 003

 

 

Renovasjonsgebyr

Frå 1.januar 2021 tok Sunnfjord Miljøverk (SUM) over faktureringa av renovasjonsgebyret samt gebyret for private septiktankar/minireinseanlegg/slam.

Sjå prisar på Sunnfjord Miljøverk si heimeside

Slam tømming (ordinær tømming)

Frå 1.januar 2021 tok Sunnfjord Miljøverk (SUM) over faktureringa av renovasjonsgebyret samt gebyret for private septiktankar/minireinseanlegg/slam.

Sjå prisar på Sunnfjord Miljøverk si heimeside

 

Feiing og tilsyn: betalingssatsar
Betalingssatsar feiing og tilsyn
Feiing Pris 2021 (inkl. mva)
Feiing årleg 1 159
Feiing 2. - 3. kvart år 580
Feiing 4. - 5. kvart år 289
Feiing 6. kvart år +++ 230
Branntilsyn kvart 4.år 61

Kommunale avgifter og gebyr: betalingssatsar feiing og tilsyn

 

Brøyting av private vegar: abonnementsgebyr
Abonnementsgebyr for brøyting av private vegar - sesong 2021
Veglengde Pris for sesong 2020/-21 (inkl. mva)
50 - 250 m. 2 345
250 - 500 m. 3 945

Same sats som 2018/2019

Informasjon om abonnement for brøyting av private vegar

 

Forskrift om gebyr for handsaming av byggesaker i Askvoll kommune

Forskrift om gebyr for handsaming av byggesaker i Askvoll kommune

Vedteken av kommunestyret 17.12.2010 i sak K 056/10 med heimel i lov om planlegging og byggsaksbehandling § 33-1. Inga endring for 2020 jf. KOM-vedtak 063/18

1. Gebyret omfattar

Gebyret omfattar; sakshandsaming, godkjenning av ansvarsrett, første gongs førehandskonferanse, dokument kontroll, samt tilsyn (stikkprøver) i byggeperioden. Faktura vert sendt til tiltakshavar.

2. Betalingsplikt

Alle som får utført tenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret vert sendt tiltakshavar.

3. Tidspunkt for avrekning av gebyr

Gebyret vert utrekna i høve til det regulativ som gjeld når fullstendig søknad i samsvar med dokumentasjonskrava i byggesaksforskrifta er komen inn til kommunen.

4. Tidspunkt for fakturering

Når vedtak i samband med søknad om rammeløyve vert gjeve, skal det fakturerast for 75 prosent av basis gebyr. Dei resterande 25 prosent vert fakturert etter at igangsettingsløyve vert gjeve. I tillegg kjem 10 prosent av basisgebyr per igangsettingsløyve utover det første. Gebyr for eventuelle dispensasjonar skal fakturerast når vedtaket er fatta. Beløp under kr. 3000,- skal ikkje delast. Gebyr for eit-trinnsøknad skal fakturerast etter at igangsettingsløyve er gjeve.

5. Elektronisk innsendt søknad

Alle byggesøknader som vert levert inn komplett via byggsøksystemet får ein reduksjon i basisgebyret på 10 prosent. For å bli rekna som komplett innlevert sak skal alle naudsynte vedlegg i saka følgje søknaden i byggsøk-systemet og vere i PDF-format.

6. Kombinerte bygningar

Har bygningen fleire funksjonar, vert gebyret rekna etter høgaste gebyrklasse.

7. Mellombelse bygningar

Ved mellombelse bygningar skal det betalast fullt gebyr etter den kategori bygget fell inn under.

8. Tiltak som kjem inn under fleire tiltaksklassar

Ved tiltak som kjem inn under fleire tiltaksklassar reknast gebyret etter høgaste tiltaksklasse.

9. Bruksendring

Ved bruksendringar der det ikkje vert gjort ombygging skal det betalast 25 prosent av basisgebyret. Ved bruksendring der det vert gjort ombygging, skal det betalast etter satsane for ombygging for den kategori bygget skal nyttast til.

10. Anna arbeid

For anna arbeid der det ikkje er faste gebyr og for arbeid som skal godkjennast etter medgått tid, skal det brukast ein timesats på kr 810,-.

11. Utvida kontroll.

Kommunen kan engasjere særskilt organ til kontroll av: prosjektering, utføring eller kontroll av statiske berekningar, ventilasjonsanlegg, branndokumentasjon m.m. Slik kontroll må tiltakshavar betale direkte til utførande etter medgåtte utgifter. Desse utgiftene kjem i tillegg til satsane i dette regulativet. 7

12. Avslag

Når vedtak på søknad medfører avslag skal det betalast 50 prosent av basisgebyr. Ved avslag på søknad om ansvarsrett og søknad om dispensasjon skal det betalast fullt gebyr.

13. Tilsyn

Gebyr for tilsyn i medhald av lova er innrekna med 12 prosent i betalingssatsane.

14. Tiltak som er ulovleg sett i gang

Dersom eit arbeid vert sett i gang utan at løyve er gitt eller at søknad er sendt inn, skal det på grunn av kommunen sine meirutgifter til sakshandsaming betalast dobbelt gebyr.

15. Urimeleg gebyr

Om storleiken på gebyret vert klart urimeleg i høve til det arbeid og dei kostnader kommunen har hatt med saka, eller gebyret er urimeleg av andre grunnar, kan kommunen fastsette passande gebyr. Regulativet kan berre fråvikast ved spesielle høve.

16. Høve til å klage

Gebyrfastsetting i den enkelte sak kan ikkje påklagast. Kommunen si avgjerd i søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningslova.

17. Meirverdiavgift

Det skal ikkje betalast meirverdiavgift i tillegg til gebyr for tenester etter gebyrregulativet med unntak av gebyr etter medgått tid.

18. Regulering av gebyrsatsane

Endring av gebyrsatsane i medhald av denne forskrifta vert fastsett av kommunestyret i samband med årleg budsjettvedtak. Justering skal skje med verknad frå 1. januar kvart år. Satsane skal avrundast til nærmaste kr 10,- 19. Satsar for byggesakshandsaming. Satsane for handsaming i byggesaker jfr § 20-1 plan- og bygningslova framgår av vedlagde tabell (på neste side)

Gebyr for handsaming av byggesaker

Forklaring til tabellane: 

 

Bustader

Bustader
01. Bustader Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
a) Einebustad/våningshus (111/113) 9 340
b) Einebustad med hybel/sokkelhusvære (112) 9 340 10 670
c) Tomannsbustad, vertikaldelt og horisontaldelt (121-124) 12 010 13 340
d) Rekkehus, einebustad i kjede, terrassehus, andre (131-136) - pr. eining 6 680 8 010
e) Bygning på 2 etasjar med 4 eller fleire bueiningar (141) - pr. eining 6 680 8 010
Tilbygg, påbygg og ombygging inntil 50m2 bruttoareal eller samla bruksareal. Gjeld pkt. a-e 2 670 4 000
Tilbygg, påbygg og ombygging større enn 50m2 bruttoareal eller samla bruksareal. Gjeld pkt. a-e 4 660 6 680
h) Store bustadbygg (142-146) 33 350 57 180
i) tilbygg og påbygg inntil 50 m2 bruttoareal eller samla bruttoareal. Gjeld pkt. h 2 670 4 000
i) tilbygg og påbygg større enn 50 m2 bruttoareal eller samla bruksareal. Gjeld pkt. h 4 660 6 680
j) ombygging opptil 50 % av totalt areal. Gjeld pkt. h 9 340 16 010
j) ombygging større enn 50 % av totalt areal (hovudombygging). Gjeld pkt. h 16 010 22 680

Andre tiltak på bustad-, fritids- eller næringseigedom 

Andre tiltak på bustad-, fritids-/næringseigedom
Andre tiltak på bustad-, fritids- eller næringseigedom Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
Fasadeendring/skifting av vindauge (pr. fasade) 670 1 340
Støttemurar 940 1 340
Innhegning/gjerde/støyskjerm 940 1 340 2 670
Brygger/flytebrygger 940 1 340 2 670
§ 30-4 i pbl. - vesentlege terrenginngrep, graving, fylling, sprenging, veg og P-plass m.v. 940 1 340 2 670
Skilt/reklame 940
Større skiltplan 1 340
§ 28-6 i pbl. - basseng, brønn, dam 1 340 2 670 5 340
§ 20-1 f) i pbl. - tekniske installasjonar (t.d fyrings- og ventilasjonsanlegg) 1 340 2 670 4 900

Andre nybygg

Andre nybygg
02. Andre nybygg Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
a) Garasjer/uthus/naust (181-183) opptil 70 m2 bruttoareal eller samla bruksareal 2 670 4 000
b) Garasjer/uthus/naust (181-183) større enn 70 m2 bruttoareal eller samla bruksareal 4 000 5 340 6 680
c) andre 2 670
d) Fritisbustad (161-163) 8 010
e) Seterhus, sel, rorbu, skogs- og utmarkskoie (171,172) 3 330
f) Tilbygg og påbygg opptil 50 m2 bruttoareal eller samla bruksareal. Gjeld pkt. a-e 2 670 4 000
Tilbygg og påbygg større enn 50 m2 bruttoareal eller samla bruksareal. Gjeld pkt. a-e 4 000 5 340
g) varige konstruksjonar og anlegg, kai, molo m.m. 3 330 6 680 13 340

Industri- og lagerbygning

Industri- og lagerbygning
03. Industri- og lagerbygning Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
a) Fabrikkbygning 16 010 26 690 53 360
b) Verkstadbygning (211) 16 010 26 690 53 360
c) Andre industribygg (219) 6 680 9 340 18 680
d) Lagerhall, kjøle- og fryselager, silobygning (231-233) 6 680 9 340 18 680
e) Tilbygg, påbygg og ombygging inntil 100 m2. Gjeld pkt. a-d 3 330 6 680
Tilbygg, påbygg og ombygging frå 100 m2 opptil 500 m2. Gjeld pkt. a-e 6 680 9 340 18 680
Tilbygg og påbygg større enn 50 m2 bruttoareal eller samla bruksareal. Gjeld pkt. a-e 3 640 4 850
Tilbygg og påbygg større enn 500 m2 bruttoareal eller samla bruksareal. Gjeld pkt. a-e 13 340 20 020 33 350

Kontor-, forretnings- eller andre næringsbygg 

Kontor-, forretnings- eller andre næringsbygg
04. Kontor-, forretnings- eller andre næringsbygg Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
a) Kontorbygg og administrasjonsbygg (311-313) 16 010 26 690 53 360
b) Varehus og andre butikkbygg (321, 322, 329, 330) 16 010 26 690 53 360
c) Ekspedisjonsbygg og terminalar (411-416) 16 010 26 690 53 360
d) Garasje, hangar, veg- og trafikktilsynsbygning (431-449) 6 680 13 340 26 690
f) Bensinstasjon (323) 13 340 20 020 33 350
g) anna bygg for kontor, forretning eller samferdsle (319-419) 12 560 18 850 25 140
h) Tilbygg og påbygg over 100 m2. Gjeld pkt. a-g 3 330 6 680
h) Tilbygg og påbygg frå 100 m2 opptil 500 m2. Gjeld pkt. a-g 6 680 9 340
h) Tilbygg og påbygg over 500 m2. Gjeld pkt. a-g 13 340 20 020 33 350
i) Ombygging mindre enn 50 % av totalt areal 3 330 6 680
j) Ombygging større enn 50 % av totalt areal (hovudombygging) 6 680 9 340 13 340

Hotell- og restaurantbygg 

Hotell- og restaurantbygg
05. Hotell- og restaurantbygg Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
a) Hotell, motell (511,512) 26 690 40 020 60 040
b) Andre bygg for overnatting (521-529) 16 010 26 690 53 360
c) Restaurant, kafebygning 13 340 20 020 33 350
d) Tilbygg og påbygg over 100 m2. Gjeld pkt. a-c 3 330 6 680
d) Tilbygg og påbygg frå 100 m2 opptil 500 m2. Gjeld pkt. a-c 6 680 9 340 13 340
d) Tilbygg og påbygg over 500 m2. Gjeld pkt. a-c 13 340 20 020 33 350
e) Ombygging mindre enn 50 % av totalt areal 6 680 9 340 13 340
f) Ombygging større enn 50 % av totalt areal (hovudombygging) 13 340 20 020 33 350

Bygg for offentlege og private tenester 

Bygg for offentlege og private tenester
06. Bygg for offentlege og private tenester Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
a) Bygg for undervising/forsking (613-616) 26 690 53 360
b) Aldersheim og sjukeheim (721) 16 010 33 350 60 040
c) Barnehagar (611, 612) 13 340 26 690 53 360
d) Bu- og behandlingssenter (722,723) 13 340 26 690 53 360
e) Kyrkjer (671) 26 690 53 360
f) Samfunnshus/forsamlingshus/bedehus (622) 13 340 20 020 33 350
g) Teater/kinobygg 26 690 53 360
h) Idrettsbygg (651-653) 26 690 53 360
i) Garderobebygg, helsestudio (654, 655) 13 340 20 020 33 350
j) Andre bygg (629, 649, 659, 669, 679) 6 680 9 340 13 340
k) Tilbygg og påbygg opptil 100 m2. Gjeld pkt. a-j 3 330 6 680
k) Tilbygg og påbygg frå 100 m2 opptil 500 m2. Gjeld pkt. a-j 6 680 9 340 13 340
k) Tilbygg og påbygg over 500 m2. Gjeld pkt. a-j 13 340 20 020 33 350
l) Ombygging mindre enn 50 % av totalt areal 6 680 9 340 13 340
m) Ombygging større enn 50 % av totalt areal (hovudombygging) 13 340 20 020 33 350

Bygg for jordbruk, fiske og fangst 

Bygg for jordbruk, fiske og fangst
07. Bygg for jordbruk, fiske og fangst Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
a) Driftsbygning hus for dyr/landbrukslager/silo (241) 6 680 9 340 13 340
b) Andre (243-249) 3 330 4 440 6 680
c) Tilbygg og påbygg opptil 100 m2 bruttoareal eller samla bruksareal. Gjeld pkt. a-b 2 000 3 820
c) Tilbygg og påbygg frå 100 m2 opptil 1 000 m2. Gjeld pkt. a-b 3 330 4 440 6 680
c) Tilbygg og påbygg over 1 000 m2. Gjeld pkt. a-b 13 340 15 250 18 680
l) Ombygging mindre enn 50 % av totalt areal 3 330 4 440 6 680
m) Ombygging større enn 50 % av totalt areal (hovudombygging) 6 680 9 340 13 340

 Reviderte teikningar og tilleggssøknader (mindre endringar) 

Reviderte teikningar og tilleggssøknader (mindre endringar)
08. Reviderte teikningar og tilleggssøknader (mindre endringar) Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
670

Fornying av byggeløyve 

Fornying av byggeløyve
09. Fornying av byggeløyve
Fornying av byggeløyve reknast som ny sak

Riving 

Det skal bereknast gebyr tilsvarande 20 % basisgebyr for den enkelte bygningstypen og tiltaksklassen, men ikkje mindre enn 500, 

Riving
10. Riving Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
Gebyr pr. bygning 670 2 540 9 340

Dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader
11. Dispensasjonssøknader - gebyr for kvart enkelt tilhøve Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
1. Dispensasjon frå føremål, omsynssone i godkjent plan og frå § 1-8 i pbl. 5 340
2. Andre dispensasjonar t.d. utnytting, plassering, etasjetal, høgde, osv. 2 670

Utomhusplanar/opparbeiding

Utomhusplanar/opparbeiding
12. Utomhusplanar/opparbeiding (pr. plan) Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
opptil 5 000 m2 1 340
over 5 000 m2 2 000

Førehandskonferanse 

Førehandskonferanse
13. Førehandskonferanse Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
1. gongs førehandskonferanse er med i basisgebyret
2. gongs førehandskonferanse og seinare førehandskonferanse 1 340 2 540 4 000

Godkjenning av føretak for ansvarsrett 

Godkjenning av føretak for ansvarsrett
14. Godkjenning av føretak for ansvarsrett Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
Godkjenning av føretak med sentralgodkjenning er med i basisgebyret
Lokal godkjenning av føretak utan sentral godkjenning 1 340
Sjølvbyggar - berre eigen bustad/garasje/uthus m.m. på eigen eigendom 2 000

Søknad om tiltak utan ansvarsrett etter § 20-2 i pbl.  

Søknad om tiltak utan ansvarsrett etter § 20-2 i pbl.
15. Søknad om tiltak utan ansvarsrett etter § 20-2 i pbl Tiltaksklasse 1 - basisgebyr Tiltaksklasse 2 - basisgebyr Tiltaksklasse 3 - basisgebyr
§ 20-2 a) mindre tiltak på bebygd eigedom 2 670
§ 20-2 b) alminnelege driftsbygningar i landbruket 2 670
§ 20-2 c) mellombelse bygningar, konstruksjonar og anlegg 2 670

Brotsgebyr 

Brotsgebyr
16. Brotsgebyr
Gebyr for brot vert fastsett i samsvar med kap. 16 i byggesaksforskrifta

 

Gebyr for handsaming av plansaker etter pbl.

Vedteken av Askvoll kommunestyre 30.09.13 i sak KOM 091/13 med heimel i lov av 27.06.2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova) §33-1. 

1. Føremål 

Forskrifta gjeld betaling for tenester som kommunen skal syte for vert utførte i medhald av plan- og bygningslova kap. 12 om reguleringsplanar og kap. 19 om dispensasjon. Gebyra skal dekke kommunen sine kostnader med tenesta (sjølvkostprinsipp). 

2. Betalingsplikt. 

Alle som får utført tenester etter denne forskrifta skal betale gebyr. Faktura vert sendt til tiltakshavar/forslagsstillar. 

3. Reguleringsplan 

For privat framlegg til reguleringsplan (detaljregulering), jfr. pbl. §12-3 og §12-11, og endring/oppheving av reguleringsplan, jfr. pbl. §12-14, 1. ledd, skal det betalast gebyr som følgjer: 

Gebyr for handsaming av plansaker etter pbl.
Enkel plan Vanleg plan Komplisert plan
12 000 30 000 50 000

Kommunen fastset plantype/sats som skal nyttast i samsvar med definisjonane under. 

Enkel plan:

Planframlegg i samsvar med overordna plan, og med få og små uavklarte tilhøve og konfliktar iht. gjeldande plan(ar), natur, landskap, kulturminne, friluftsliv eller nabotilhøve. Mindre reguleringsplan, jfr. pbl §12-12, 2. ledd, går inn under dette. Endring av reguleringsplan der dei fleste avklaringar allereie er gjort i vedteken plan, og der hovudtrekka i planframlegget er som i vedteken plan, går òg under dette. Dersom endringsframlegget føreset avklaringar på lik line med handsaminga av ein ny plan, skal gebyrsatsen for vanleg plan nyttast. 

Vanleg plan: 

Planframlegg med ein del uavklarte tilhøve/konfliktar, ”gjennomsnittsplan” – gjennomsnittleg planfagleg/planteknisk vanskegrad. Planframlegg som ikkje går inn under ”enkel plan” eller ”komplisert plan” går inn under dette. 

Komplisert plan: 

Planframlegg som medfører krav om planprogram/konsekvensutgreiing, jfr. pbl §4-1 og §4-2, dvs. framlegg i strid med overordna regelverk, plan eller offentleg vedtak, planframlegg med mange samansette arealkonfliktar og behov for avklaringar. 

4. Mindre reguleringsendring 

For mindre endring av reguleringsplan, jfr. pbl. §12-14, 2. ledd, skal det betalast eit gebyr tilsvarande kr. 8 000

5. Forlenging av planvedtak 

For forlenging av planvedtak med inntil 2 år om gangen, jfr. pbl §12-4, skal det betalast eit gebyr tilsvarande kr. 4 000

6. Oppstartmøte/råd om regulering 

I saker der oppstartmøte vert halde, jfr. pbl §12-8, men det ikkje kjem inn planforslag til handsaming innan rimeleg tid, vert det fakturert kr. 4 000 for avholdt oppstartmøte mm. Med rimeleg tid vert rekna om lag eitt år frå kommunen har gjeve signal om at dei ikkje har merknader til at planarbeidet vert sett i gang. 

7. Dispensasjon 

Ved søknad om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen/kommunedelplan eller frå reguleringsplan, jfr. pbl §19-2, og/eller frå 100m-beltet langs sjø og vassdrag, jfr. pbl §1-8, skal det betalast eit gebyr tilsvarande kr. 7 000

8. Tidspunkt for avrekning av gebyr

Gebyret vert fastsett i høve til dei satsane som gjeld på det tidspunktet fullstendig planforslag/søknad i samsvar med dokumentasjonskrav i lov og forskrifter er motteke av kommunen. Ved avbroten plansak/dispensasjonssak, jfr. pkt. 10, vert gebyret fastsett etter dei satsane som gjeld på det tidspunktet saka vert avslutta. 

9. Tidspunkt for fakturering 

Gebyr for private framlegg til reguleringsplan eller endring av slik plan, skal fakturerast etter førstegongshandsaming i kommunen, jfr. pbl §12-11. Plansaka vert ikkje teke opp til handsaming etter offentleg ettersyn (andregongshandsaming), jfr. pbl §12-12, før gebyret er innbetalt. Gebyr for mindre endringar av reguleringsplan, for forlenging av planvedtak med inntil 2 år om gangen, og for søknad om dispensasjon, skal fakturerast når vedtaket er fatta, jfr. pbl §12-14, 2. ledd, §12-4 og §19-2. 

10. Avbroten plansak/dispensasjonssak 

Gebyr skal avreknast som del av fullt gebyr i høve til det tidspunktet saka vert avbroten/trekt. Kommunen fastset eit passande gebyr tilsvarande det arbeidet/kostnadene kommunen har hatt. Jfr. òg pkt. 6 om fakturering for avholdt oppstartmøte, der kommunen ikkje mottek planframlegg i rimeleg tid. 

11. Avslag 

Når kommunen avviser eit planframlegg eller gjev avslag på søknad om dispensasjon skal det betalast fullt gebyr. 

12. Urimeleg gebyr

Om storleiken på gebyret vert klart urimeleg i høve til det arbeidet og dei kostnadene kommunen har hatt med saka, eller gebyret er urimeleg av andre grunnar, kan kommunen fastsette passande gebyr. Regulativet kan berre fråvikast ved spesielle høve.  

13. Høve til å klage 

Gebyrfastsetting i den enkelte sak kan ikkje påklagast, då dette berre er ei oppfølging av regulativet. Kommunen si avgjerd om fastsetting av passande gebyr, jfr. pkt. 12 om urimeleg gebyr, kan påklagast etter reglane i forvaltningslova (enkeltvedtak). 

14. Meirverdiavgift 

Det skal ikkje betalast meirverdiavgift i tillegg til gebyr for tenester etter gebyrregulativet. 

15. Regulering av gebyrsatsane

Endring av gebyrsatsane i medhald av denne forskrifta vert fastsett av kommunestyret i samband med årleg budsjettvedtak. Justering skal skje med verknad frå 1. januar kvart år. Satsane skal avrundast til næraste kr. 10. 

16. Ikraftsetting. 

Forskrifta tek til å gjelde frå 1. november 2013

Gebyr for arbeid etter matrikkellova 2020

Forskrifta vart vedtatt i kommunestyret 19.04.2010 i sak K10/10, og vart gjeldande frå  01.05.2010. Gebyr for arbeid etter matrikkellova, med heimel i matrikkellova § 32 og matrikkelforskrifta § 16, vert fastsett slik: 

1. Oppretting av matrikkeleining

1.1 oppretting av grunneigedom

1.1 Oppretting av matrikkeleining
Areal Gebyr
areal frå 0 - 500 m2 13 448
areal frå 501 - 2000 m2 16 671
areal frå 2001 m2 - auke pr. påbegynt da. 1 344
Oppretting av punktfeste 13 448
Der markarbeid ikkje er påkrevd, utløyser det halvt gebyr
For større samanhengande areal (til dømes landbruksareal, reguleringsplanområde) skal det betalast etter medgått tid, minstesats er kr. 19 788

1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn
Areal Gebyr
areal frå 0 – 500 m² 6 722
areal frå 501 – 2000 m² 8 066
areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da. 672

1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon
Areal gebyr
areal frå 0 - 500 m² 6 594
areal frå 501 - 2000 m² 8 066
areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da. 672

1.4 Oppretting av anleggseigedom

1.4 Oppretting av anleggseigedom
Volum Gebyr
volum frå 0 - 2000 m³ 16 671
volum frå 2001 m³ – auke pr. påbegynt da. 1 344

1.5 Registrering av jordsameige

1.5 Registrering av jordsameige
Gebyr
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid

2 Opprettting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

2 Opprettting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
2.1 Avbrot i oppmålingsforretninga eller matrikuleringa
Ein skal bruke 1/3 av gebyrsatsane etter pkt.1, dersom saka blir trekt før ho er gjort ferdig eller at saka blir avvist eller at ein ikkje kan matrikkelføre ho på grunn av endringar i heimelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan gjera ho ferdig.
Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan det kome tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

3. Grensejustering

3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

3.1 Grensejustering - Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Areal Gebyr
Areal frå 0 – 500 m² 8 066
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomen sitt areal. Maksimalgrensa er satt til 500 m². Ein kan ikkje frådele areal frå ein eigedom som i sum overstig 20 % av eigedomen sitt areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklassar gjelde.

3.2 Anleggseigedom

3.2 Grensejustering - Anleggseigedom
Volum Gebyr
Volum frå 0 – 1000 m³ 8 066
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomen sitt volum, den maksimale grensa er satt til 1000 m³

4. Arealoverføring

4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

4.1 Arealoverføring - Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Areal Gebyr
Areal frå 0 – 500 m² 13 448
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² fører med seg auke av gebyret på: 1 344
Ved arealoverføring skal ein gjennomføre oppmålingsforretning og tinglysing. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

5. Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

5. Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Tal punkt Gebyr
For inntil 2 punkter 4 036
For overskytande grensepunkt, pr. punkt: 401

6. Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller klarlegging av rettar

6. Klarlegging av eksisterande grense der grensa IKKJE tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller klarlegging av rettar
Tal punkt Gebyr
For inntil 2 punkter 6 722
For overskytande grensepunkt, pr. punkt: 672
Gebyr for klarlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid.

7. Privat grenseavtale

7. Privat grenseavtale
Tal punkt Gebyr
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengd 4 036
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengd 401
Alternativt kan gebyr fastsettast etter medgått tid.

8. Timepris for medgått tid

Gebyr for oppmålingsarbeid som ikkje kan fastsettast ut frå satsane over skal reknast ut etter medgått tid. timepris kr 943.
 

9. Urimeleg gebyr

Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnader og med bakgrunn i grunngjeve søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr.
 

10. Betalingstidspunkt

Gebyret skal krevjast inn forskotsvis.
 

11. Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saka

Dersom rekvirenten i løpet av saka gjer endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, vert gebyret oppretthalde.
 

12. Utskriving av matrikkelbrev

12. Utskriving av matrikkelbrev
Tal sider i matrikkelbrev Gebyr
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350
Endring i maksimalsatsane vert regulert av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga.

13. Tidsfrist for gjennomføring av saker

Dersom kommunen ikkje held fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortast etter reglene i §§ 18 og 19 i forskrift om eigedomsregistrering. Avkortning av gebyr gjeld ikkje for utskriving av matrikkelbrev, jamfør 4. ledd. Dersom kommunen krev forskotsbetaling, skal avkorta gebyr tilbakebetalast så snart fristane er utgått. Fristane gjeld ikkje i perioden 15. desember til 15. mars i Askvoll kommune.
 

14. Betalingsvilkår

 • Betaling skjer etter det regulativ som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. Dersom den som rekvirerer ynskjer å utsetje oppmålingsforretninga, vert gebyr rekna etter satsane det året oppmålinga blir gjort.

 • Tinglysingsgebyr og eventuelle dokumentavgifter etter gjeldande sats blir lagt til gebyret.

 • Meirverdiavgift vert ikkje rekna ved oppkrevjing av gebyra (jamfør skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørane).

 • Gebyrregulativet blir indeksregulert automatisk kvart år i samsvar med Statens kartverk sin indeks for kart-og oppmålingsarbeider, første gang 01.01.2011. Unntaket er gebyr etter punkt 12 som vert regulert av Statens kartverk.

 

Barnehage: betalingssatsar

Betalingssatsar i barnehage pr. 01.08.2022: 

Barnehage: betalingssatsar pr. 01.08.2022
Barnehage Type plass Sats pr. mnd
Røverompa barnehage og Holmedal barnehage (48 v pr år) 100% 3.050
80% 2.745
60% 2.135
40% 1.525
Bulandet, Gjelsvik og Nipa barnehagar (47 veker pr år) 100% 2.986
80% 2.688
60% 2.091
40% 1.493

30 % søskenmoderasjon for born nr.2 og 50 % for barn 3 eller fleire. 

Dagsats for kjøp av ekstra dagar (uansett tal timar): kr. 210 pr. dag 

Gebyr ved for seint henta barn: kr 158 for kvar påbegynt halvtime etter ordinær stengetid. 

I alle barnehagane kjem matpengar og/eller frukt- og mjølkepengar i tillegg. 

Skulefritidsordning (SFO): betalingssatsar

Betalingssatsar i SFO

Tilbod og betalingssatsar gjeldande frå 01.01.2021

Skulefritidsordning (SFO): betalingssatsar pr. 01.01.2021
Tilbod Innhald Prisar 2. - 4.klasse Pris 1. kl. frå 1.8.22
A-tilbod 21 - 26 timar pr veke 2.633 pr mnd 1.418 pr mnd
B-tilbod 16 - 20 timar pr veke 2.232 pr mnd 893 pr mnd
C-tilbod 11 - 15 timar pr veke 1.717 pr mnd 343 pr mnd
D-tilbod 0 - 10 timar pr veke 1.258 pr mnd Gratis
Vekesats Tilbod i skuleferiar 1.144 pr veke
Gebyr For seint henta barn 172 pr påbeg halvtime

Vekesats: kr. 1.144 pr veke for tilbod i feriar (sommar-, haust- og vinterferie)

Ekstratimar: kr. 57 pr time

Syskenmoderasjon: 30% for 2. barn og 50% for 3. og fleire barn.

Betaling er pr. månad i 10 månader i skuleåret. Betaling for sommar-, haust- og vinterferie kjem i tillegg.

Gebyr ved for seint henta barn: kr. 172 for kvar påbegynt halvtime etter ordinær stengetid. 

Kulturskulen: betalingssatsar

Betalingsatsar i kulturskulen pr. 01.01.2021 

Kulturskule: betalingssatsar
Tilbod Inntil 18 år Dobbeltime - inntil 18 år Over 18 år Dobbeltime - over 18 år
Indiduelle timar (20 min.) 1 675 pr. semester 3 350 pr. semester 2 411 pr. semester 4 823 pr. semester
Gruppetimar (45 min.) 1 675 pr. semester 2 411 pr. semester

Søskenmoderasjon/deltaking i fleire undervisningstilbod: 25 % (frå og med barn/aktivitet nr. 2)

Instrumentleige

Kulturskule: instrumentleige
Instrumentleige Pris
Instrumentleige 650 pr. år

 

Norskopplæring for vaksne framandspråklege

Vaksenopplæring

Tenesta er gratis for personar mellom 16-55 år som har opphaldsløyve som gjev grunnlag for permanent opphaldsløyve, bortsett frå for arbeidsinnvandrar og familiemedlemmene deira. Dei må betale for opplæringa - f.t. 50 kr. pr. time

Prisar på prøver: 

 • Samfunnsprøve og statsborgarprøva: 500 kr. pr. stk
 • Norsk skriftleg: delprøve 400 kr. Alle tre prøvene samstundes 800 kr
 • Norsk munnleg: 800 kr. 

 

Askvoll legekontor: betalingssatsar
Legesenteret: betalingssatsar
Teneste Pris
Konsultasjon hos lege, dagtid 160
Tillegg for spesialist, dagtig. Gjeld også for telefonkonsultasjon 52
Telefonkonsultasjon 212
Enkel konsultasjon (resept, blodprøve, fjerne sting, injeksjonar, sårbehandling, urinprøve) 59
Utstyr til gynekologisk undersøking. Elastiske bind 63
Utstyr til spirometri og EKG. Utstyr til prøvetaking frå livmorhulen. Utstyr til rectoscopi/anoscopi med lyskilde. Materiell ved sårskift, salvekompresser, bind, sterile kompresser, etc. 95
Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, beøøvelsesmiddel, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell. Utstyr til kateterisering (t.d. kateter). Glucose til belastning. Cryobehandling 134
Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidlar, bandasjemateriell og øvrige forbruksmateriell. Materiell til behandling/skifting av større sår og skader. 181
Attest 1: Helseattest førarkort 450
Attest 2: Helseattest offshore 2 000
Attest 5: Attest, legeerklæring som ikkje inngår i folketrygda/NAV/forsikringsselskap sine satsar. Pr. time 1 200
Attest 6: Attest, legeerklæring som ikkje inngår i folketrygda/NAV/forsikringsselskap sine satsar. Pr. halvtime 600
Skuleattester, vidaregåande elevar 60
Reisevaksinasjon - rettleiing v/lege 300 pr. 15 min + ev. vaksinekostnad
Påfyll vaksinasjon, influensavaksine etc. v/sjukepleiar 100 + ev. vaksinekostnad
Ekspedisjonsgebyr 59
Utlån 24 timars blodtrykksapparat 100
Utlån inhalasjonsapparat 100
Stivkrampe/Polio boostrix 240

 

 

Praktisk bistand (heimehjelp): betalingssatsar

Praktisk bistand (heimehjelp)

Det er eigenandel på praktisk bistand. Dette er regulert etter inntekt i husstanden. Satsane er fastsett av kommunestyret: 

Praktisk bistand: betalingssatsar
Allmenn inntekt pr år Timesats pr mnd Abonnement pr mnd Merknadar
Inntil 2 G kr. 212 798 Ingen timesats 215 Sats for abonnement inntil 2 G, skjer etter dei til ei kvar tid gjeldande lover/føresegner som vert fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet.
Frå 2 til 3 G - inntil kr. 319 197 232 1 304 Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 227 pr time til og med 5 timar. Frå og med 6 timar gjeld abonnement.
Frå 3 til 4 G - inntil kr. 425 596 257 1 947 Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 252 pr time til og med 7 timar. Frå og med 8 timar gjeld abonnement.
Frå 4 til 5 G - inntil kr. 531 995 283 2 599 Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 277 pr time til og med 9 timar. Frå og med 10 timar gjeld abonnement.
Over 5 G - over kr. 531 995 309 3 247 Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 303 pr time til og med 10 timar. Frå og med 11 timar gjeld abonnement.

G = grunnbeløpet i folketrygda. 1G er no kr. 101 351. Satsane vert regulert pr. 1 mai kvart år. 

Tryggleiksalarm: betalingssatsar

Brukar som har tryggleiksalarm betalar kr 306 pr. månad (utan brannalarm).

Nye tryggleiksalarmar som no vert montert, vil ha brannalarm, Satsen er kr. 332,- pr. månad Brukar må ha installert overspenningsvern i huset for å unngå unødige reparasjonar ved lynnedslag. Elles må brukar sjølv betale kostnad ved reparasjon av alarm. 

 

Matombringing: betalingssatsar

Matombring

Matombringing: betalingssatsar
Porsjon Pris
Stor porsjon Kr. 99,-
Liten porsjon Kr. 73,-
Graut/suppe m.m. Kr. 41,-

 

Enkelttenester ved Askvollheimen: betalingssatsar

Måltid

Prisane gjeld for brukarar, pårørande og tilsette innan helse- og omsorgsetaten
Enkelttenester ved Askvollheimen
Måltid Pris
Middag m/suppe eller dessert 82
Middag u/suppe eller dessert 67
Frukost/Kvelds 39

Frisør

Gratis klipp ved langstidsopphald. Andre tenester etter frisøren sine takster.  

Korttidsopphald institusjon

Betaling for korttidsopphald og dag-/nattophald på Askvollheimen, skjer etter dei til ei kvar tid gjeldande lover/føresegner som vert fastsett i Helse- og omsorgsdepartementet. 

 • Korttidsopphald for tida kr 175 pr. døgn

 • Dagopphald heimebuande demente kr. 175 pr. dag

Langtidsopphald i institusjon

For bebuarar som har langtidsopphald på Askvollheimen vert ”Forskrift om vederlag for opphald i institusjon” følgde. 

Fribeløp er kr. 9 000

Husleige omsorgs- og trygdebustader

Husleige

I Holmedal og Askvoll er straum, kommunale avgifter og forsikring inkl. i husleige. Husleiga for dei andre husvære er utan straum, men inkl. kommunale avgifter og forsikring. Satsane pr. månad vert då slik:
Husleige omsorgs- og trygdebustader
Husvære Husleigesats pr. månad
Holmedal eldresenter 8 319
Askvollheimen 8 704
Bulandet eldresenter 7 283
Værlandet Bygdetun 7 283
Bufellesskap 6 844 + fellesutgifter 1 079 pr. månad og utgifter til mat 4 658 pr. månad. Betaling for praktisk bistand: etter inntekt.
Bebuarar i bufellesskap skal ikkje betale for kost dersom dei er heime/innlagt på sjukehus meir enn 7 døgn samanhengande.

 

Leige av stove og kjøkken på institusjon
Leige av stove og kjøkken på institusjon
Lokale leigesats
leige av stove i Holmedal eldresenter og Storstova i Askvollheimen 194 pr. dag/kveld
Leige av stove og kjøkken i Holmedal eldresenter og Storstova i Askvollheimen 570 pr. dag/kveld
Leige av stove og kjøkken i Bulandet eldresenter/Værlandet bygdetun 194 pr. dag/kveld

 

 

Gebyr for konsesjons- og delingssaker

Gebyrforskrift for konsesjons- og delingsaker

KOM-004/12 vedtak:

For handsaming av delingssaker etter jordlova § 12 og saker etter konsesjonslova vert gebyrsatsane fastsett som følgjande:

For delingssaker etter jordlova § 12, vert sakshandsamingsgebyret sett til kr 2000

For saker etter konsesjonslova vert handsamingsgebyret kr 5000.

Ut frå ovanforståande avgjer administrasjonen kva gebyrsatsen skal vere i den enkelte sak. Gebyrsatsane vert gjeldande frå 01.01.2022.

Gjødselsplanlegging: gebyrsatsar

Kr. 1250 pr. plan + kr. 125 pr. skift

Teknisk/økonomisk planlegging

Kr. 400 pr. time

Fellingsløyve hjort
 • Voksne dyr kr. 300
 • Kalv: kr. 100

 

Avgiftsregulativ og sakshandsamingsgebyr

Alden hamneområde er oppretta for å ivareta deltakar-kommunane sitt ansvar etter Lov om Hamnar og Farvatn. Farvassavgifta gjeld for Alden Hamneområde (Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord) innafor området kommunen har planmynde etter plan- og bygningslova. Avgifta vert krevd i samsvar med lov om hamner og farvatn § 9 og §25, og skal godkjennast av by- og kommunestyra i dei respektive kommunane kvart år.

Gjeldande avgiftsregulativ og sakshandsamingsgebyr finn du på nettsida til Flora Hamn KF

Satsane i avgiftsregulativet for 2021 er gjeldane frå 01.01.21 til 31.12.21. Satsane er ekskl. mva.

Farvassavgift 2021 (tidlegare anløpsavgift)

Med dei unntaka som er nemnd nedanfor, skal alle fartøy som anløper hamneområdet betale anløpsavgift etter følgjande satsar:

 • kr 0,14/bt. per anløp

Farvassavgifta skal betalast per anløp i hamna. Ved gjentekne anløp innafor same kalenderdøgn skal avgifta berre betalast ein gong per kalenderdøgn. For farty som hyppig anløper hamneområdet sitt forvaltningsområde kan hamneadministrasjonen fastsette års- og månadsavgifter.

Dersom krav om farvassavgift etter denne forskrifta er openbert urimeleg får hamnestyret i Flora Hamn KF delegert mynde til å i dei enkelte tilfelle bestemme at farvassavgifta skal bortfalle eller reduserast.

Minsteavgift 

 • Minsteavgift er kr 200

Følgjande farty er friteken frå farvassavgift

 1. Fartøy som betalar særskild hamnevederlag.

 2. Små fartøy under 15 meter.

 3. Bergings- og isbrytarfarty i høve berging og isbryting.

 4. Orlogsfarty, norske og utanlandske.

 5. Kystverkets fartøy i høve med arbeid i farvatnet.

 6. Redningsselskapet sine skøyter

 7. Fartøy som anløper hamn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøy som ikkje lastar, losser eller tar om bord passasjerer.

 8. Veteranfartøy som ikkje driv næringsverksemd.

Rabatt

 • Godsskip som går etter ein på førehand oppsett ruteplan får 30% rabatt på farvassavgifta. 
 • Fiskefartøy heimehøyrande i sjøområdet til Alden hamneområde får tilbod om ei fast årsavgift på kr. 3 000
 • Kystruteskip i rute (kystruteavtale med samferdselsdepartementet) får ein ekstra grupperabatt på 65 % på farvassavgifta per anløp

Kan ikkje kombinerast med andre rabattar.

Miljørabatt

 • For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) vert satsane senka på bakgrunn av på førehand innsendt ESI-sertifikatet – innanfor sertifikatet sin gyldigheitsperiode.
  • ESI Score: 25 – 49 poeng: 10 %
  • ESI Score: 50 – 74 poeng: 20 %
  • ESI Score: 75 poeng og høgare settast satsane ned med 40%
 • Godsskip som går etter ein på førehand oppsett ruteplan og har ein ESI score høgare enn 50 får 40 % rabatt.

Samla kan rabatten på anløpsavgifta ikkje overstige 40 %.

Ansvarsforhold og straffeansvar

Reiar er ansvarleg for betaling av farvassavgifta. Skuldig farvassavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved sein betaling av farvassavgifta må det betalast forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinka betaling m.m. Krav som Flora hamn har mot reiar har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjølova). Manglande avgiftsbetaling medfører straffeansvar. Flora hamn KF kan krevje at reiar eller agent skal stille økonomisk tryggleik for betaling av farvassavgift, ref. hamnelovens §40.

Alden hamneområde - sakshandsamingsgebyr 2021

Tiltak som handsamast etter søknad:

 • Enkle saker: Saker med god og tydeleg informasjon med rask avklaring. Krev opptil tre arbeidstimar. Kr. 2000 ,- ekskl. mva pr. søknad.

 • Større saker: Saker som krev ytterlegare handsaming pga kompleksitet, saker som er mangelfulle der informasjon må etterlysast, saker som krev synfaring. Krev over tre arbeidstimar. Kr. 4100,- ekskl.. mva. pr. søknad. 


Prisbok

Prisar for kommunale tenester finn du samla i dokumentet "Kommunale avgifter og gebyr", som du kan laste ned her:

 

Informasjon om utsending av fakturaer og innsyn i eigne fakturaer

Du kan som innbyggjar enkelt få innsyn i eigne fakturaer, og sjå ubetale fakturaer og fakturahistorikk. Om du treng betalingsutsetting, kan du òg søkje om det i fakturainnsynsløysinga.

Askvoll kommune

Rådhuset
Telefon : 57730700
E-post : Send e-post