Finn viktig informasjon om:

 

Tilskotsordningar i skogbruket

Nærings- og miljøtiltak i skog - NMSK-midlar

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.
 

Røiseths Legat

Kommunalt legat for fremjing av skogplanting i Askvoll.

 

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeigar har midlar til å finansiere investeringer på skogeigedomen din. Ved tømmerhogst skal ein del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikkje skattepliktig. Beløpet kan berre benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen.

Kenneth Aaland

Fagkonsulent landbruk
Telefon : 57730739
Mobil : 95999541
E-post : Send e-post