Finn viktig informasjon om:

 

Gardskart

Eigedoms- og markslagsgrenser er teikna inn på gardskartet. - Klikk for stort bilete

Eit gardskart syner arealressursar og arealtal for ein enkelt landbrukseigedom.

Heile Noregs jordbruksareal er kartlagt og klassifisert i ulike kategorier for arealressursar. Dette kartmaterialet nyttast mellom anna i sakshandsaming og som grunnlag for utrekning av produksjonstilskot i jordbruket. 

Kart er ferskvare, og det er eit kontinuerlig behov for ajourhald. Det er difor viktig at kommunen får melding om endringar i terreng og markslag, eller andre feil i kartgrunnlaget.

Gardskart ligg ope ute på nettet og for å sjekke gardskartet for din eigen eigedom skriv du gards- og bruksnummer inn på nettsida Gardskart på internett

Velaug Helle Eikemo

Konsulent landbruk
Telefon : 57730735
E-post : Send e-post