Finn viktig informasjon om:

 

Fast skjenkeløyve

Når treng du skjenkeløyve?

 • Har du serveringsløyve og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkeløyve

 • Skal du starte opp ein serveringsstad med skjenking må du søke om skjenkeløyve før oppstart

 • Når du har overtatt ein eksisterande serveringsstad, må du søke om skjenkeløyve. Du kan drive vidare på tidlegare eigar sitt løyve i maks 3 månader medan du ventar på at søknaden din vert behandla

Slik får du skjenkeløyve

 • Du må ha serveringsløyve for å kunne få skjenkeløyve

 • Styrar og avløysar må ha bestått kunnskapsprøven i alkohollova for å kunne søke om skjenkeløyve

 • Dagleg leiar må ha bestått etablerarprøva for å kunne søke om serveringsløyve

 • Det er krav om uklanderleg vandel

 • Styrar og avløysar må dokumentere at dei er tilsette på staden, eller arbeide der i kraft av eigarstilling

 • Styrar og avløysar må vere 20 år ved sal av alkohol over 22 volumprosent
   

Søk om skjenkeløyve


Du vil bli bedt om å laste opp ein del vedlegg. Søknaden vil ikkje bli behandla før alle nødvendige vedlegg er mottatt.

Vedlegg til søknad:

 • Firmaattest. Denne kan du laste ned frå altinn.no.

 • Stadfesting på bestått kunnskapsprøve i alkohollova for styrar og avløysar

 • Leigekontrakt eller skøyte. Ved framleige må du også sende inn løyve til framleige og fremleigekontrakt

 • Grunneigar sitt løyve til uteservering

 • Teikning av lokalet inne, og ute ved søknad om uteservering

 • Aksjeselskap må sende aksjeeigarbok, bekrefta av revisor, med eigerandelar oppgitt i prosent

 • Opplysningar om andre eigarforhold, for eksempel eigarar bak aksjeselskap, der driftsselskapet er heilt eller delvis eigd av andre selskap
   

Kor lang tid tar det å få svar?

Faste skjenkeløyver vert gjeve av kommunestyret. Det kan difor ta inntil 3 månader før du får svar på søknaden din. Søk difor i god tid før oppstart. Søknaden vert sendt politiet, kemneren og sosialtenesta for vandelsuttale. Deretter vert søknaden behandla politisk.  
 

Kva kostar det?

Det er gratis å søke om skjenkeløyve. Alle som har skjenkeløyve skal betale eit årleg løyvegebyr til kommunen. Gebyret vert rekna ut ifrå kor mange liter alkohol skjenkestaden forventar å omsette inneverande år. Satsane er fastsett i alkoholforskrifta og vert regulert kvart år.
 

Rapportering

Omsetning skal rapporterast til Askvoll kommune ein gong i året på eige skjema.

Her finn du meir informasjon om innlevering av oppgåve for alkoholomsetnad.