Tilskotsordningar i jordbruket

Klikk for stort bileteHer har vi samla dei meste brukte tilskotsordningane.

SMIL - Søknad om tilskot til miljøtiltak i jordbruket

Formålet med tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap og å redusere forurensning fra jordbruket, utover det som kan forventast gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjekta og tiltaka vert prioriterte ut fra lokale målsettinger og strategier.

Forskrift

Kommunale tiltaksstrategiar - Askvoll og Fjaler (PDF, 846 kB)

Kommunale tiltaksstrategiar - Hyllestad 2017-2020 (PDF, 144 kB)

 

                Gå til søknadsskjema >

 

Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord 

Formålet med forskrifta er å auke kvaliteten på tidligare grøfta jordbruksjord ved å gje tilskot til drenering av dårlig drenert jord med potensial for auka jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Frå 01.01.2016 er forskrifta endra til også å gjelde for planerte areal som ikkje har vore grøfta.  

Forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord

              Gå til søknadsskjema >

 

Produksjonstilskot i jordbruket

Formålet med produksjonstilskotet er å bidra til eit aktiv og berekraftig jordbruk.Gardbrukarar kan søkjer på ulike driftsformer, m.m. tilskot til husdyr, areal og kulturlandskapstilskot m.m. 

Det er to årleg søknadsfristar, 15. mars og 15. oktober.

Rettleiing for utfylling av søknadsskjema

 

Regionalt miljøtilskot for Vestland

Tilskot skal stimulere til å ta vare på og utvikle det opne og særmerkte kulturlandskapet i fylket. Alle føretak som søkjer om produksjonstilskot i jordbruket kan søkjer, dersom dei oppfyller vilkåra i dei ulike tilskotsordningane.

Søknadsfrist: 15. oktober

Informasjon og søknadsskjema

 

Velferdsordningane i landbruket

 

Innovasjon Norge

Tilskot/lån til finansiering i samband med investering innan tradisjonelt landbruk, kjøp av eigedom og tilleggsareal.

Meir informasjon på: Innovasjon Norge

 

 

Geir Grytøyra

Kommunalsjef landbruk
Telefon : 57 73 07 36
Mobil : 97 06 99 46
E-post : Send e-post

 

Johannes Folkestad

Rådgjevar landbruk
Telefon : 57 73 07 37
Mobil : 47 30 96 33
E-post : Send e-post

 

Liv Synnøve Andersen

Rådgjevar landbruk
Telefon : 57 73 07 38
E-post : Send e-post

 

Velaug Helle Eikemo

Konsulent landbruk
Telefon : 57 73 07 35
E-post : Send e-post