Finn viktig informasjon om:

 

Søk driftstilskot til frivillig ungdomsklubb

Askvoll kommune set kvart år i budsjettet av ein sum pengar til driftstilskot til frivillige ungdomsklubbar/ungdomsarbeid i kommunen. For 2021 er det kr. 35.000 til fordeling.

 

Kven kan søkje?

Ungdomsklubben må ha eit styre, ein leiar og ein eigen konto. Klubben må ha ein aktivitetsplan, føre enkel oversikt over aktivitetar og tal deltakarar gjennom året og rekneskap for drifta.

Aktiviteten i klubben skal vere open for alle. Eventuelle inngangbillettar/eigenandel må ikkje vere av slik storleik at nokon ekskluderast frå å vere med på grunn av økonomi.

Mange ungdomsklubbar har enno ikkje fått starta opp at aktiviteten sin i 2021 etter koronapandemien. Likevel har klubben hatt driftsutgifter. Difor skal søknadene i år òg innehalde ein oversikt over driftsutgifter.


Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknad om driftstilskot til ungdomsklubben skal leverast elektronisk innan 26.november 2021.
 

Gå til søknadsskjema for driftstilskot til frivillige ungdomsklubbar


Handsaming

Askvoll ungdomsråd handsamar søknadene, og fordeler tilskotet.