Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Kulturminne

Askvoll kommune har ein kulturminneplan som vart vedteke av kommunestyre i møte 18.09.2019.

Kulturminneplan for Askvoll kommune

Kulturminneplanen skal vere eit verktøy for forvaltninga av kulturminna i Askvoll kommune. Den vil vere eit hjelpemiddel til å prioritere mellom dei mange forskjellige kulturminne vi har frå ulike historiske periodar. Ei anna viktig side ved planen er å kartlegge og formidle kunnskap om kulturminna våre.

Planen legg opp til at einskildpersonar, organisasjonar og andre som jobbar med kulturminne i Askvoll kommune, lettare skal få tilgang til støtteordningar og midlar. Å vere nemnt i planen vil vere ein fordel til dømes i søknadsprosessar opp mot Kulturminnefondet og andre tilskotsordningar.

Prioriterte område i gjeldande kulturminneplan er fortidsminne, bygningar og industrihistoria.


Kommunalt tilskot til kulturminne

Askvoll kommune har ei tilskotsordning som gjev støtte til lokalt kulturminnearbeid. I Kulturminneplanen er det lagt føringar for at delar av ramma for ordninga skal øyremerkast som ein fast, årleg driftsstøtte etter søknad til bygdemusea i kommunen.

Søknadsfrist for driftstilskot til bygdemusea er 15.februar kvart år. Søknadsfristen for tilskot til formidlingsprosjekt og tiltak som restaurering , vedlikehald og bevaring av kulturminner er 1.oktober kvart år.

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er Riksantikvaren sin nettportal for formidling av kulturminner. Den viser informasjon om over 150.000 kulturminner registrert i databasen. Du finn kartplasseringar og omtala av kulturminna. Har du informasjon om eit kulturminne, kan du bidra med å leggje til kommentarar, laste opp bilete, leggje til video eller lenke. Du kan òg registrere eigen kulturminne.

Vestland Fylkeskommune og kulturarv

Vestland fylkeskommune skal bidra til å forvalte den nasjonale og regionale kulturarven vår i eit langsiktig perspektiv. Ulike tilskotsordningar er ein viktig del av fylkeskommunen sitt arbeid med kulturarv og kulturminne. Fylkeskommunen bidrar òg med råd og rettleiing.

På vestlandfylke.no finn du oversikt over tilskotsordningar og råd og rettleiinga for tenesteområdet.

Jeroen van Gangelen

Rådgjevar
Telefon : 57 73 07 05
E-post : Send e-post