Finn viktig informasjon om:

 

Kulturminne

Askvoll kommune har ein kulturminneplan som vart vedteke av kommunestyre i møte 18.09.2019.
 

Kulturminneplan for Askvoll kommune

Kulturminneplanen skal vere eit verktøy for forvaltninga av kulturminna i Askvoll kommune. Den vil vere eit hjelpemiddel til å prioritere mellom dei mange forskjellige kulturminne vi har frå ulike historiske periodar. Ei anna viktig side ved planen er å kartlegge og formidle kunnskap om kulturminna våre.

Planen legg opp til at einskildpersonar, organisasjonar og andre som jobbar med kulturminne i Askvoll kommune, lettare skal få tilgang til støtteordningar og midlar. Å vere nemnt i planen vil vere ein fordel til dømes i søknadsprosessar opp mot Kulturminnefondet og andre tilskotsordningar.

Prioriterte område i gjeldande kulturminneplan er fortidsminne, bygningar og industrihistoria.


Kommunalt tilskot til kulturminne

Askvoll kommune har ei tilskotsordning som gjev støtte til lokalt kulturminnearbeid. I Kulturminneplanen er det lagt føringar for at delar av ramma for ordninga skal øyremerkast som ein fast, årleg driftsstøtte etter søknad til bygdemusea i kommunen.

Søknadsfrist for driftstilskot til bygdemusea er 15.februar kvart år. Søknadsfristen for tilskot til formidlingsprosjekt og tiltak som restaurering , vedlikehald og bevaring av kulturminner er 1.oktober kvart år.

Retningsliner kulturminnemidlar

Vedtatt i KOM-sak 011/20

§ 1 Formål

Tilskot frå kulturminnemidlar skal støtte lokalt kulturminnearbeid.
 

§ 2 Målgruppe

Alle som driv med kulturminnearbeid i Askvoll kommune kan søkje støtte frå ordninga:

 • Private eigarar og forvaltarar av kulturminne i kommunen. Eigarar og forvaltarar kan vere privatpersonar, stiftingar, frivillige organisasjonar og liknande.

 • Privatpersonar, kommunale organisasjonar, frivillige lag og organisasjonar og andre lokale organ som driv med formidling av kulturminne.


§ 3 Økonomiske rammer

Den økonomiske ramma for ordninga vert handsama årleg i ordinær budsjetthandsaming.

§ 4 Ein kan søke støtte til:

 • Driftstilskot til bygdemusea 25 prosent av den økonomiske ramma for kulturminnemidlane vert etter søknad fordelt som driftstilskot til bygdemusea mot at det ligg føre ein aktivitetsplan for året tilskotet gjeld.

Utanom det kan det søkjast om tilskot frå kulturminnemidlane til:

 • Formidlingsprosjekt (kurs, opplæring, informasjon, og liknande).

 • Tiltak som restaurering, vedlikehald, bevaring og utvikling av kulturminne
   

§ 5 Kriteria for tildeling:

 • Kulturminne og tiltak som er del av gjeldande Kulturminneplanen for Askvoll kommune vert prioritert. Prioriterte område i gjeldande kulturminneplanen er fortidsminne, bygningar og industrihistoria.

 • Det vert vurdert som positivt dersom kulturminnet er tilgjengeleg eller synleg for allmenta


§ 6 Kunngjering, søknadsfrist og handsaming av søknader

Det er to søknadsfrister for ordninga:

Søknadsfrist for driftstilskot til bygdemusea nemnd over er 15.februar. Dei bygdemusea vil få tilsendt skriftleg kunngjering frå administrasjonen.

For støtte formidlingsprosjekt og tiltak som restaurering, vedlikehald og bevaring av kulturminner er søknadsfristen 1. oktober. Seinast 1 månad før denne fristen vert ordninga kunngjort i lokalavis og på Askvoll kommune sin nettside og facebookside.

Administrasjonen ved rådmannen vurderer søknadene ut frå vedtekne retningsliner og gjev løyve om tilskot innanfor budsjettert rammar.


§ 7 Krav til søknaden

Søknaden skal sendast skriftleg, og må innehalde ei kort skildring av tiltaket med finansierings- og framdriftsplan.

Søknad om driftstilskot frå dei nemnde bygdemusea skal innehalde ein aktivitetsplan for året driftstilskotet gjeld.


§ 8 Vilkår for tilskot og utbetaling

 • Tilskotet gjeld ut tildelingsåret og det påfølgjande året.

 • Utbetaling skjer i hovudsak etter at tiltaket er gjennomført og rapportert. Ved særlege høve kan utbetaling av tilskot delast i to utbetalingar.

 • Rapporten skal sendast kommunen innan 1.oktober året etter tilskotet er gjeve.

 • Rapporten skal innehalde:

  • Utgreiing av gjennomførte tiltak og eventuelle avvik frå planen for tiltak

  • Oversikt over kostnader og finansiering av tiltaket

 • Dersom tiltaka ikkje vert gjennomført eller det ligg føre vesentlege avvik, vert tilskotet inndrege.

Bygdemusea som har fått løyvd driftstilskot skal sende inn rapport innan 1.desember året tilskotet er gjeve. Rapporten skal innehalde utgreiing av gjennomførte tilta og eventuelle avvik frå planen for tiltak.


§ 9 klage

Du kan klage på vedtak som er gjort i tråd med føresegnene i forvaltningslova kap. VI innan ein frist på tre veker frå den dagen søkjar har motteke melding om vedtak. Ei klage sendast Askvoll kommune, og må innehalde opplysningar om kva vedtak det gjeld, årsaka til at det vert klaga og kva endringar ein meiner bør gjerast. Klagesaker vert handsama av formannskapet. 

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er Riksantikvaren sin nettportal for formidling av kulturminner. Den viser informasjon om over 150.000 kulturminner registrert i databasen. Du finn kartplasseringar og omtala av kulturminna. Har du informasjon om eit kulturminne, kan du bidra med å leggje til kommentarar, laste opp bilete, leggje til video eller lenke. Du kan òg registrere eigen kulturminne.

Vestland Fylkeskommune og kulturarv

Vestland fylkeskommune skal bidra til å forvalte den nasjonale og regionale kulturarven vår i eit langsiktig perspektiv. Ulike tilskotsordningar er ein viktig del av fylkeskommunen sitt arbeid med kulturarv og kulturminne. Fylkeskommunen bidrar òg med råd og rettleiing.

På vestlandfylke.no finn du oversikt over tilskotsordningar og råd og rettleiinga for tenesteområdet.