Finn viktig informasjon om:

 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2022

I kommunestyret den 13.12.2017 vart kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021 vedtatt jf. KOM-sak 087/17.

I sak 097/20 vedtok kommunestyret at planperioden vert forlenga med eitt år, og gjeld dermed ut 2022. 

 

Om kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivtet

Anlegg som er oppført i kommundelplanen sitt handlingsprogram, er i posisjon til å søkje tilskot frå spelemidlar.

Denne planen er primært eit verktøy for å styre utbygginga av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet (herunder anlegg for friluftsliv).

I tillegg skildrar planen korleis det står til med idretten i Askvoll kommune. Den viser også kva som er gjennomført av tidlegare prosjekter, og kva prioriteringar som gjeld i den kommande planperioden.

Planen vert revidert kvart 4. år og handlingsprogrammet vert rullert kvart år.
 

Plandokument

Du kan laste ned plandokumentet her: