Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Korttidsopphald på sjukeheimen

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheimen.

Kven kan få korttidsopphald?

Du må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning eller anna for for å søkje. Før korttidsplass vert innvilga, vert det vurdert om hjelpa kan ytast i heimen, av til dømes heimesjukepleie.

 

Korleis kan du søkje?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Gå til søknadsskjema >

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.
 

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll
 

Ulike tilbod:

Det skiljast mellom tre typar kortidstilbod

  • Korttidsopphald – utredning
  • Korttidsopphald – rehabilitering
  • Korttidsopphald – dagopphald/anna føremål
     

Kva kostar det?

Betaling for korttidsopphald og dag-/nattopphald på Askvollheimen skjer etter dei til ei kvar tid gjeldande lover/føresegner som vert fastsett i Helse- og omsorgsdepartementet.

  • Korttidsopphald: For tida kr. 175,- per døgn.
  • Dagtilbod for heimebuande med demens: For tida kr. 175,- per dag