Korttidsopphald på sjukeheimen

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheimen.

Kven kan få korttidsopphald?

Du må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning eller anna for for å søkje. Før korttidsplass vert innvilga, vert det vurdert om hjelpa kan ytast i heimen, av til dømes heimesjukepleie.

 

Korleis kan du søkje?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Gå til søknadsskjema >

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.
 

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll
 

Ulike tilbod:

Det skiljast mellom tre typar kortidstilbod

  • Korttidsopphald – utredning
  • Korttidsopphald – rehabilitering
  • Korttidsopphald – dagopphald/anna føremål
     

Kva kostar det?

Betaling for korttidsopphald og dag-/nattopphald på Askvollheimen skjer etter dei til ei kvar tid gjeldande lover/føresegner som vert fastsett i Helse- og omsorgsdepartementet.

  • Korttidsopphald: For tida kr. 175,- per døgn.
  • Dagtilbod for heimebuande med demens: For tida kr. 175,- per dag