Bufelleskap

Sansehagen på Askvollheimen 2004.
 - Klikk for stort bileteBufelleskap på Askvollheimen er eit heildøgns omsorgstilbod for pleietrengjande som har behov for medisinsk/sjukepleiefagleg oppfølging og stell gjennom døgnet.

Føremålet med bufellesskap for eldre er å tilby tilrettlegging med bemanning der eigen bustad er ueigna og der bustad og bemanning kan bidra til sjølvstendig og sosial kontakt. Helsesvikten må ha eit omfang som heimesjukepleie og korttidsopphald ikkje kan kompensere for. Ved bufelleskap betaler ein husleie, felleskostnader og matkostnader pr. månad.

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Gå til søknadskjema >

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande og du vil komme i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
6980 Askvoll

Målgruppe

  • Eldre som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg i heimen eller i omsorgsbustad.

Vilkår

  • Søkjar må ha behov for langtidsopphald
  • Før bufellesskap vert innvilga bør det vere prøvd ut med tenester i heim

Betaling

Betaling bufellesskap år 2020
Husleige kr. 6467,- pr. månad
Fellesutgifter kr. 1037,- pr. månad
Matutgifter kr. 4477,- pr. månad
Praktisk bistand Etter inntekt. Sjå vedlagt link/skjema