Finn viktig informasjon om:

 

Bufellesskap

Bufelleskap på Askvollheimen er eit heildøgns omsorgstilbod for pleietrengjande som har behov for medisinsk/sjukepleiefagleg oppfølging og stell gjennom døgnet.

Føremålet med bufellesskap.

Føremålet med bufellesskap for eldre er å tilby tilrettlegging med bemanning der eigen bustad er ueigna, og der bustad og bemanning kan bidra til at du vert meir sjølvstendig, og får meir sosial kontakt med andre. Helsesvikten må ha eit omfang som heimesjukepleie og korttidsopphald ikkje kan kompensere for. 

Slik søkjer du:

Du søkjer ved å fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstenester:
 

Søk om helse- og omsorgstenester


Dersom du ikkje kan søkje elektronisk, finn du papirsøknaden her.


Papirsøknaden sender du til:

Askvoll kommune
v/omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll


Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du fylle ut ei skriftleg fullmakt og legge den ved. (PDF, 28 kB)
 

Målgruppe.

Målgruppa for bufellesskapsplass er eldre som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg i heimen, eller i omsorgsbustad.
 

Vilkår.

Søkjar av bufellesskapsplass må ha behov for eit langtidsopphald. Før bufellesskap vert innvilga bør det vere prøvd ut med tenester i heimen.
 

Betaling.

Ved bufellesskap betaler ein månadleg husleige og felleskostnadar, samt for mat og praktisk bistand. Satsane vert bestemt av kommunestyret årleg. Frå 1. januar 2022 gjeld følgjande satsar:

 
Husleige kr. 6 844,- pr. månad
Fellesutgifter kr. 1 079,- pr. månad
Matutgifter kr. 4 658,- pr. månad
Praktisk bistand Sjå betalingssatsar 2022 (PDF, 208 kB)