Avlasting i institusjon

Avlastinga er til pårørande som har særleg tyngande omsorgsoppgåver. Den kan bli gitt som heimehjelp, dagopphald eller avlastingsopphald på sjukeheimen. Den hjelpetrengande sjølv kan også søkje.


Kven kan søkje?

Om du har eit særleg tyngjande omsorgsarbeid i heimen kan du søkje om avlasting. Ved handsaming av søknad vil kommunen mellom anna kunne ta omsyn til om søkjaren arbeider mange timar pr. månad med omsorgsarbeid, om arbeidet er meir tyngjande enn vanleg, og om det fører til avbrot i søvn om natta eller sosial isolasjon.
 

Kva kostar det?

Avlasting i institusjon er gratis.
 

Korleis kan du søkje?

For å kunne søkje på tenesta må du bu eller opphalde deg i kommunen. Søknaden må være skriftleg. Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande, og det blir i samband med dette gjort eit heimebesøk for kartlegging av din livssituasjon. Du vil kome i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.
 

Gå til søknadskjema >

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)
 

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.
 

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll