Psykiatrisk sjukepleie

Psykiatrisk sjukepleieteneste utfører sjukepleiefagleg rettleiing, støtte, oppfølging av medisinering m.m. ved psykiske lidingar.

Tenesta tek i all hovudsak imot personar over 18 år.

Kontoradresse

Begge psykiatriske sjukepleiarar har kontor i 2. etg. på Helsehuset, Prestemarka 1.

Postadresse:  Postboks 57, 6988 Askvoll

Arbeidsoppgåver

Ein psykiatrisk sjukepleiar kan hjelpe folk med psykiske lidingar, rus eller som har ein vanskeleg livssituasjon.  Hjelpa kan vere støttesamtalar, medisinhandtering, råd og rettleiing, både for pasient og pårørande.

 

Søknad

  • Du kan ta direkte kontakt med psykiatrisk sjukepleier slik at vi sammen med deg kan vurdere behovet ditt for tjeneste
  • Du kan og søke via søknadsskjema som du finn her.  På skjemaet krysser du av for helsehjelp psykiatrisk sjukepleie
  • Du kan søke om tjeneste fortløpande, psykiatrisk sjukepleier vil kontakte deg innen 2 veker.

 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 129 kB)

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)

Klage på vedtak

Vedtak kan klagast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.  Ei evt. klage skal sendast til omsorgskontoret der kommunalsjef helse- og omsorg er sakshandsamar.  Klaga kan fremjast muntleg eller skriftleg, der det vert grunngjeve kva endringar som er ønskjeleg.  Klagefrista er 4 veker etter at vedtaket er motteke.  Tilsette ved omsorgskontoret kan hjelpe til med å setje opp slik klage. Saka vert vurdert på nytt og du får tilbakemelding om utfallet.  Dersom vedtaket vert oppretthalde, skal saka sendast Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

 

Seksjonsleiar: Olaug Søreide, olaug.soreide@askvoll.kommune.no

Connie Aven

Psykiatrisk sjukepleiar
Telefon : 930 66 423
E-post : Send e-post

 

Solveig Nordeide

Psykriatrisk sjukepleier
Telefon : 416 21 303
E-post : Send e-post