Finn viktig informasjon om:

 

Koronavaksine i Askvoll kommune

Informasjon om vaksinering vil fortløpande bli oppdatert her på heimesida vår.
 

Timebestilling koronavaksine

Askvoll kommune har digital løysing for timebestilling for vaksine. Dersom du ikkje kan bruke denne så kan du ringe Askvoll legesenter for å avtale tid, tlf 57 73 46 00
 

Gå til elektronisk timebestilling for koronavaksine
 

Bestille vaksine til barn og unge

Barn 5-11 år skal ha ein mindre dose av vaksinen  (10 mikrogram/dose).  Vi må difor samle inntil 10 barn for vaksinering.  Ring legekontoret for å melde di interesse, eller om du ynskjer å få snakke med fastlegen til barnet om vaksinering.

For barn over 12 år kan føresette bestille time via  https://timebestilling.remin.no/askvoll  eller ringe legekontoret.

Barn som skal vaksinerast må ha med samtykkeskjema underskrive av begge foreldre, samt egenerklæringsskjema.

Status på koronavaksinering i Askvoll kommune

Alle i alderen 5 år og oppover har fått tilbod om vaksine.  
Folkehelseinstituttet opnar no for at personar 80 år og eldre som har fått 3 vaksinedosar og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dette, kan få ein ny oppfriskningsdose dersom dei sjølv ynskjer det. Du kan få denne dosen 4 månader etter siste oppfriskningsodse.  Ein ny dose no vil ikkje nødvendigvis utelukke eit behov for ytterligare oppfriskningsdose til høsten når smitten er forventa å auke igjen.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.
 

Informasjon for deg som har fått vaksine

 

Doseintervall mellom dose 1 og 2 for Comirnaty (Pfizer/BioNtech) er sett til minimum 3 veker og maksimum 12 veker for vaksne og 8 til 12 veker for barn og ungdommar.  Doseintervall mellom dose 2 og boosterdose er 20 veker.  

Koronavaksine til barn og unge

Vaksinasjon av barn (5-15 år) er den enkelte sitt val.  Folkehelseinstituttet gir ikkje ei tydelig tilråding om vaksinasjon av barn, fordi risikoen for alvorleg sjukdom allereie er svært låg i denne aldersgruppa.  Det er opp til kvar familie å vurdere nytten utfrå sin eigen situasjon.

Tabellen under oppsummerer vaksinasjonstilbudet for barn og unge.

Ungdom fødd 2003, 2004 og 2005
(elevar på vidaregåande skule)

Alle som ikkje har starta grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mogeleg

Dei som er fylt 18 år kan ta ein oppfriskingsdose 20 veker etter siste dose i grunnvaksineringa dersom dei ynskjer det

Ungdom fødd 2006, 2007 pg 2008 (ungdomsskulen) og barn fødd 2009 (siste år barneskule)

Føresette kan late barnet sitt bli vaksinert dersom dei/barnet ynskjer det, og ein dose vil redusere den allereie låge risikoen for eit meir alvorleg forløp

Føresette kan late barnet sitt bli vaksinert med dose to 8-12 veker etter dose 1 dersom føresette/barnet sjølv ynskjer det

Barn fødd 2010 til  2016 (barneskule og siste år i barnehagen)

Føresette kan late barnet sitt bli vaksinert dersom dei ynskjer det.
Det er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sjukdommar (tilsvarande grupper som vert oppmoda om influensavaksine
  • Familiar der barn har nær kontakt med personar med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har auka risiko fordi dei skal flytte til eller opphalde seg i land med høgre smitterisiko eller dårlegare tilgang til helsetenester enn i Norge, eller barn som av andre grunnar lever i ein utsett situasjon

Barn med alvorleg grunnsjukdom bør la seg vaksinere.

Ein dose vert vurdert å gje best nytte-ulempe-balanse, men det er mogelg å gje dose 2 etter 8-12 veker der føresette ynskjer det (kortare intervall dersom særlige forhold tilseier det)

 

 

Meir informasjon om koronavaksine:

Maret Krannich

Kommuneoverlege
Telefon : 57734600
E-post : Send e-post