Siste nytt om koronaviruset i Askvoll kommune

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følger situasjonen og utviklinga tett.
 

Her kan du følgje tala frå Folkehelseinstituttet på tal personar som har fått påvist koronavirus. Per 29.12.2020 har det vore 17 personar som har fått påvist koronavirus i Askvoll kommune. NB! Dette er tal smitta personar i heile perioden frå mars 2020.

Tala til FHI viser 18 smittetilfelle i Askvoll kommune, men eit av desse testsvara var falsk positivt og difor ikkje eit reelt tilfelle.  

Det første smittetilfellet i Askvoll kommune vart påvist den 10.09.2020.

Askvoll kommune plasserast i risikonivå 1 ifølge risikovurdering tatt av kommuneoverlegen i tråd med fhi.no. Risikonivå 1 (kontroll) gjeld ved ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.

Per 19.01.2021 er det ikkje påvist nye smittetilfeller med koronaviruset i Askvoll kommune.

 

Generelle smittevernreglar

Hugs dei grunnleggjande smittevernreglane som framleis er det beste forsvaret mot koronaviruset:

  • hugs god hand- og hostehygiene

  • Du og dine næraste kan omgåast normalt. Hald minst 1m avstand til andre enn dine næraste.

  • Unngå fysisk kontakt, inkludert handhelsing og klemming.

  • Hald deg heime ved ny oppstått luftvegsinfeksjon/covid-19 og ring legesenteret i Askvoll for å bli vurdert for testing.

 

Ikkje ta unødvendige (fritids-) reiser i eller utanfor Norge til område med høg smittespreiing eller pågåande utbrot.


Frå midnatt natt til fredag 22.januar vert den nasjonale skjenkestoppen delvis oppheva. Askvoll kommune følgjer dei nasjonale retningsliner.  

 

   
Informasjon om arbeidet med gjennomføring av vaksinering vil fortløpande bli oppdatert her på heimesida vår.
 


Regjeringa vidarefører dei fleste nasjonale tiltaka, men lettar nokre av tiltaka for barn og unge. 
 


Det har vorte påvist eit nytt smittetilfelle med Covid-19 som høyrer til Askvoll kommune.

 


Vi viser til regjeringa si pressekonferanse frå søndag 3.januar 2021. Basert på dei nye nasjonale tiltak, set Askvoll kommune i verk følgjande tiltak frå og med 4.januar 2021: 
 


Grunna mindre smittepress, spesielt i Bergen, ser vi det ikkje lenger som naudsynt å halde sjukeheimen stengt for personar som har vore i Bergen og Oslo dei siste 10 dagar. Vedtaket vart oppheva frå og med 11.desember 2020. 

Det er naudsynt med smittvernstiltak også i jula, men regjeringa lempar på nokre tiltak for at folk skal kunne feire jul og nyttår litt meir som normalt. 


 

Den første tida etter heimkomst frå område med høgt smittepress har du høgare risiko for å vere smitta med viruset, men med enkle tiltak dei første ti dagane kan du beskytte dei rundt deg:


"Hald deg heime, ha minst mogleg sosial kontakt", er bodskapen frå statminister Erna Solberg. 

 
Krisepakke 3 for frivilligheita er klar. Søknadsfrist er 15. januar 2021.
 


Det er påvist eit nytt smittetilfelle i Askvoll kommune 3.november 2020.
 


Det er påvist 2 nye smittetilfeller i Askvoll kommune 29.oktober 2020. 

 
Askvoll kommune vurderer koronautbrotet på Bulandet som under kontroll, og på noverande tidspunkt er det ikkje teikn på smittespreiing blant befolkninga i Askvoll kommune. 
 

 

 
Då kan du bidra med dine erfaringar med koronainfeksjon eller karantene i ein studie om korona/COVID-19 for å betre handteringa av denne epidemien.

 

Folkehelseinstituttet tilrår at alle personer med symptomer på covid-19 skal teste seg snarast mogeleg.

Serveringsstader som har skjenkeløyve skal servere alkohol ved bordservering, og der skal vere sitjeplassar til alle gjestene.
Dette presiserer Helsedirektoratet i skriv til kommunane.
 

Rådhuset og NAV-kontoret i Askvoll opnar gradvis opp att.
 

Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i vår kommune.

Ein ny rettleiar for idretten gjev råd om korleis idrettslag og foreiningar kan ta i vare smittevernet og førebyggje korona-smitte.

Helsedirektoratet informerer om at bønder, som er i isolasjon eller karantene grunna covid-19,0 trygt kan stelle dyra sine. Men ein må følgje dei generelle hygieneråda, slik at dei ikkje smittar andre menneske.