Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Korona: nasjonale råd og rettleiing

 

Offentlege nettsider med informasjon om koronaviruset

Folkehelseinstituttets nettsider fhi.no

Siste oppdaterte informasjon finn du alltid på folkehelseinstituttets nettside. Her finn du fakta, råd, informasjon om symptomar, inkubasjonstid, behandling, heimekarantene, heimeisolering, reiser, arrangement og forebyggande tiltak.

Helsenorge.no

Siste oppdaterte informasjon finn du på nettsida helsenorge.no. Her finn du fakta, råd og informasjon om symptomar, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og førebyggande tiltak.

Regjeringen.no

Regjeringa sin temaside om koronaviruset.

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

Finn du ikkje svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratet sin nasjonale informasjonstelefon på 815 55 015. Der får du svar på generelle spørsmål, som til dømes i kva område det føregår spreiing og kva symptom du skal vere merksam på.


Psykososial omsorg ved ein pandemi

Ressursside frå RVTS om psykososial ivaretaking ved ein pandemi. Målgruppa er personell med ansvar for å organisere, leie eller utøve psykososial ivaretaking i kommunar og andre offentleg verksemder.


Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar ein støttetelefon, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse.

Støttetelefonen har nummer 51 20 71 21, og er open 12.00 - 18.00 måndag - fredag.

Meir informasjon om støttetelefonen (vestlandfylke.no)
 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen er eit døgnopen, landsdekkande gratis tilbod til seksuelt misbrukte barn og vaksne av begge kjønn, samt pårørande til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan òg ringe denne telefontenesta for råd og rettleiing.

Korleis kan du førebygge smitte?

Følg råda frå helsemyndigheita som kan førebygge smitte.

For å hindre smitte bør personar som er sjuke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og ein bør, når det er muleg, halde 1 meter avstand til personar med luftvegssymptom. Ein bør hoste/nyse i eit papirtørkle (kast etter bruk) eller i armkroken.

God handhygiene, både hos sjuke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunka vatn, spesielt når du har vore ute blant folk. Handdesinfeksjon er eit godt alternativ dersom handvask ikkje er muleg. Dersom hendene er synlig skitne eller våte, har handdesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør reingjerast med såpe og vatn.

Koronavaksine: prioriterte grupper og prioriteringsrekkefølgje

På Folkehelseinstituttet kan du lese om kva grupper som er anbefalt vaksinasjon og prioriteringsrekkefølgja mellom dei. 

Personar som prioriterast vil bli kontakta for tilbud om vaksinasjon. Du treng ikkje kontakte kommunen eller fastlege for å setje deg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Status på koronavaksinering i Askvoll kommune: informasjon om framdrifta

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdommar frå før har størst risiko for alvorleg sjukdom.

I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som er anbefalt å ta koronavaksine, og den må verte gjeve til dei som treng det mest først. 

 

Sjukeheim og smittevern mot koronasjukdom
Råd og informasjon til risikogrupper
Karantenesjekken: sjå kva reglar som gjeld for deg

Hovudregelen er at du skal i karantene i 10 døgn dersom du

Endring i reglane for karantenehotell: Personar som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser, må tilbringe heile karantenetida på karantenehotell. Dette trer i kraft frå midnatt, natt til mandag 29. mars.
 

Det finnast nokre unntak frå hovudregelen. Helsedirektorat har utarbeidd ein vegvisar på for å sjå om unntakene gjeld deg.

 

 

 

For deg som er arbeidstakar, sjølvst. næringsdrivande, arbeidsgjevar

Her finn du oversikt over nettsider med spørsmål og svar om koronaviruset for deg som er arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande eller arbeidsgjevar.

NAV

Her finn du informasjon frå NAV om koronaviruset for deg som arbeidstakarar, arbeidsgjevarar eller sjølvstendig næringsdrivande og kva som gjeld i din situasjon.

NAV Askvoll har oppretta eit eige direktenummer for økonomisk sosialhjelp som er tilgjengeleg frå kl. 09.00-15:00 måndag til fredag.

  • Tlf. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (for andre henvendingar ringer du ringer du 555 53 333)

  • Du kan òg søkje digitalt om sosialhjelp. Her finn du meir informasjon.

KS

KS har oppretta ei nettside med råd til kommunale arbeidsgjevarar.


 

Rettleiarar og anna nyttig informasjon

For frivillige lag og organisasjonar

Smittevernrettleiar for idrett: 

Rettleiar for idretten gjev råd om korleis idrettslag og foreiningar kan ta i vare smittevernet og førebyggje korona-smitte.


Arrangement og samlingar

Det er i forskrift vedteke forbod mot enkelte kultur- og idrettsarrangement mv. der personar fysisk møtast.

Du kan lese meir om dette på fhi.no:

 

(Private) arrangement og samlingar - reglar for tal deltakarar og avstand

På folkehelseinstituttet sine nettsider finn du oversikt over gjeldande reglar for arrangement og samlingar

Informasjon frå NAV om koronavirus (sjukmelding, omsorgspengar, permittering, m.m.)

Her finn du informasjon frå NAV i samband med koronaviruset (kontaktinformasjon, info om sjukmeldingar, rett til omsorgspengar, permittering, m.m.)

Oppdatert informasjon frå Statsforvaltaren i Vestland
Informasjonsplakat om korona som kan printast ut
Informasjonsfilm om koronavirus

Helsedirektoratet har laga ein informasjonsfilm om koronaviruset, spesielt retta mot barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål som Hermine (13) stiller til Helen (lege i Helsedirektoratet).

Filmen gjev også nyttig informasjon til vaksne.

 

Faktaark om falske nyhende

Falske nyhende kan i verste fall føre til mistillit mellom styresmaktene og innbyggjarane, med fare for at folk handlar i strid med viktige råd og retningsliner knytt til Covid-19-krisa.

DSB har i samarbeid med Medietilsynet, Politiets tryggleiksteneste (PST) og Politidirektoratet (POD) laga faktaarket "Slik avslører du falske nyheter". Føremålet er å auke evna som den enkelte av oss har til å avdekke falske nyhende og anna desinformasjon med potensiale til å skape mistillit til styresmaktene, media og vitskap.

Du kan lese meir på Statsforvaltaren i Vestland sine nettsider.

Her kan du laste ned faktaarket: